هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نفس گــــرم بعـضی‌هــــا !

واقعاً نفس بعضيها از جاي گرم بلند مي شودها! نمونهاش همين خبرنگار پيام ساختمان که ميگويد تأسيسات برقي و مکانيکي تهران در صورت بروز زلزله مشکلساز خواهد شد و ممکن است بخشي از مردم تهران مدفون شوند! خب برادر خبرنگار، شما چه توقعي داري واقعاً؟ يعني شما نميداني ؟ ميگويي آقايان جلسات و همايشها و سخنرانيهايشان را ول کنند و دنبال حل مشکلات تأسيسات برقي و مکانيکي تهران باشند؟ آن هم موضوعي به اين سختي؟ مشکلات هم که يکي دو تا نيست، اصلاً وقتي يک رد شدن خشکوخالي از خيابان اينقدر پيچيده است که اول بايد سمت چپ را نگاه کني که ماشين نيايد بعد سمت راست را نگاه کني که موتوري نيايد و بعد آسمان را نگاه کني ،باز هم بايد هي خدا خدا کني که زير پايت مترويي، فاضلابي، چيزي نباشد که فرو بروي توي زمين، بعد شما اين حرفهاي نگرانکننده را ميگويي که چه شود؟