هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جولان کالاهاي غيراستاندارد خارجي

جديدترين دستاوردهاي صنعت ساختوساز کشور و توانمنديهاي کارشناسان ايراني در حوزه صنعتي سازي طي چهار روز در معرض ديد عموم گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، مصلاي تهران از سوم تا ششم آبان طي چهار روز پذيراي 170 شرکت دولتي و خصوصي فعال در حوزه صنعتي سازي بود که تلاش کردند تا با استفاده از فضاي نمايشگاهي ايجادشده آخرين فناوريها، دستاوردها و اقدامات خود را به مردم و بازديدکنندگان معرفي کنند.

اين نمايشگاه، همزمان با ششمين همايش تخصصي تجهيزات و فناوريهاي نوين صنعتي سازي ساختمان برپا شد تا فعالان تخصصي و با تجربه اين حوزه مخاطبان خود را با مباحث فني و اجرايي صنعتي سازي ساختمان آشنا نموده بازار مناسبي نيز براي عرضه محصولات صنعتي خود بيابند.

بيش از يک دهه از ورود روش صنعتي سازي به عرصه ساختوساز کشور ميگذرد اما همچنان ساختوسازها به شيوه سنتي خودنمايي ميکند. اين موضوع را مسئولان انجمنها و شرکتهاي فعال در اين زمينه هم تأييد ميکنند. هرچند برخي از انبوهسازان و فعالان تلاش کردند خود را در مسير اين شيوه نوين قرار دهند اما به دليل آماده نبودن زيرساختها نتوانستند به سطح مطلوبي از کيفيت و استانداردهاي لازم در صنعتي سازي دست پيدا کنند.

سازندگان بزرگ و انبوهساز معتقدند عدد صنعتي سازي در کشور يکرقمي است و همچنان سنتي سازي بر صنعتي سازي برتري دارد.

 واحدي، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران هم در مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه اعلام کرد، مصالحي که در صنعتي سازي استفاده ميشود بههيچعنوان مناسب اين صنعت نيست و کمتر از 40 درصد صنعتي سازي وجود دارد.به گفته واحدي نياز به توليد مسکن به روشهاي سنتي سازي امکانپذير نيست و بايد به سمت صنعتي سازي و تکنولوژيهاي روز دنيا برويم ضمن آنکه شرکتکنندگان در اين نمايشگاه بايد بتوانند همانند کشورهاي پيشرفته، صنعتيسازي را ارتقاء دهند.

تا کنون سنتي ساختيم

خانم پندار، مسئول غرفه يک شرکت ارائهکننده بتن ساختماني به خبرنگار ما گفت: « اين نمايشگاه فرصت مناسبي ايجاد ميکند تا تمامي مخاطبان تخصصي و حتي غيرتخصصي با آخرين روشهاي تکنولوژي و تکنيکهاي روز دنيا آشنا شوند». وي افزود: « آنچه طي اين چند سال بهعنوان صنعتي سازي انجامشده در حقيقت سنتي سازي بوده است. درحاليکه در صنعتي سازي قطعات ساختماني بايد در کارخانه توليدشده و از زواياي مختلف کيفي آزمايش شود و با توجه به اين فرايند حجم عمليات ساختماني کاهش و ميزان توليد ساختوسازها افزايش مييابد».

مسئول غرفه يک شرکت پليمري نيز در مورد نقش اينگونه نمايشگاهها معتقد است: «برپايي نمايشگاههاي تخصصي در استانداردسازي کالاهاي صنعتي و تجاري بسيار مهم است و تمامي کالاهاي شرکتکنندگان و توليدکنندگان در اين نمايشگاه مورد ارزيابي عموم و متخصصان قرار ميگيرد».

بازديد کننده کم است

ايرانمنش يک صنعتگر نيز از کاهش بازديدکنندگان تخصصي نمايشگاه و کمبود حمايتهاي دولتي براي شناساندن آخرين فناوريهاي فعالان ايراني شکايت کرد. وي گفت: «بازديدکنندگان اين نمايشگاه نسبت به نمايشگاههاي قبلي بسيار کم هستند. از طرفي دولت از اين متخصصان و شرکتهاي دانشبنياني که دستاوردهاي جديدي در اين حوزه عرضه کردهاند هيچگونه حمايتي نميکند، و از پرداخت امکانات مالي که بايد در اختيار صنعتگران قرار گيرد؛ هيچ خبري نيست».

يک مسئول غرفه که آخرين خدمات و کالاهاي خود را بهعنوان يک گروه بزرگ صنعتي به نمايش گذاشته است، به خبرنگار ما اظهار کرد: « در اين نمايشگاه سعي کرديم کالاهاي متنوعي از صنعتي سازي عرضه کنيم، که مهمترين شاخصهاي آنها بر پايه زمان، کيفيت، ايمني، پايداري و مصرف بهينه انرژي است».

آقاي زورقچيان گفت: «بازديدکنندگان تخصصي در اين نمايشگاه محصولاتي چون سازههاي پيشرفته، پروژههاي ساختماني و انواع مصالح و تجهيزات روزآمد صنعت ساختمان را ميتوانند بشناسند».

موانع توليد حذف شود

در يکي ديگر از غرفههاي نمايشگاه صنعتي سازي با شرکتي مواجه شديم که نوعي دستگاه تمام اتوماتيک با فنآوري مقاومتي را معرفي و عرضه ميکرد. خانم آزادي مسئول اين غرفه گفت: «اولين موضوعي که روز افتتاحيه خودنمايي ميکرد اين بود که عليرغم برپايي نمايشگاه هنوز برخي شرکتها در حال غرفه سازي بودند و در سالنها نيز نبود آمادگي لازم براي برگزاري نمايشگاه کاملاً ديده ميشد و حالا که سه روز از برپايي آن گذشته است بازديدکنندهها هم چندان قابلتوجه نبودند».

متصدي اين غرفه درعينحال از برخي دستگاههاي دولتي گلايه کرد و گفت: « اگرچه تحريمها بر کار ما اثر داشته ولي متخصصان ما موفق شدهاند با استفاده از توانمنديها و بودجه شخصي محصولات مجهزي بسازند. ما تنها از دولت ميخواهيم موانع فعلي توليد را از ميان بردارند و به توانمندي نخبگان داخلي بيشتر اعتماد و اطمينان کنند چرا که پايداري در مقابل سختيها نيز تا حدي امکانپذير است».

پيمانکاران ظاهربين هستند

يکي ديگر از غرفه داران که از فعالان صنعتي سازي است، گفت: « همچنان بازار با روش قديمي ناکارآمد فعاليت ميکند و ميتوان گفت آشنايي چنداني با فرهنگ استفاده از بسياري از فنآوريهاي لازم در ساختوساز  ندارد، درحاليکه اين محصولات ويژگيهاي خاصي همچون مقاومت بالا، صرفهجويي در انرژي آب و ملاحظات زيستمحيطي را در بردارند.

آقاي گودرزي اظهار کرد: «مشکل اين است که پيمانکاران ما در بهکارگيري مصالح بسيار ظاهربين هستند در نتيجه آگاهي  و تخصص کمتري نسبت به فعالان خارجي دارند».اين فعال بازار صنعتي سازي معتقد است: « برگزاري اين نوع نمايشگاه خوب است اما متأسفانه ازآنجاکه بيشتر به مکانيک ساختمانها توجه ميشود ، محصولات شيميايي صنعت ساختمان کمتر مورد توجه قرار ميگيرد، پس بهتر است براي اين نوع دستاوردهاي کليدي، نمايشگاههاي اختصاصي برگزار شود».

با بازديد کنندگان

در راستاي تهيه گزارش از غرفه داران گپ و گفتي هم با بازديدکنندگان اين نمايشگاه داشتيم:

بک بازديدکننده و فعال ساختماني به خبرنگار ما گفت: « ماهيت نمايشگاه صنعتي سازي بايد بهگونهاي باشد که  شرکتهاي خارجي را براي سرمايهگذاري در داخل کشور ترغيب کند و به تعبيري اين نمايشگاه بايد بينالمللي شود».

وي  همچنين با اشاره به کمبود آگاهي و توانمنديهاي برخي فعالان ساختوساز در داخل کشور گفت: «دولت بايد در راستاي توانمندسازي سازندگان و ساير فعالان عرضهکننده محصولات صنعتي تلاش نموده و زيرساختهاي بهتري فراهم کند تا صنعتي سازي به معناي واقعي به سمت تخصصي شدن پيش برود . براي اين هدف لازم است هم برپاکنندگان نمايشگاه و هم بازديدکنندگان به اين موضوع توجه ويژهاي داشته باشند».

زور وارد کنندگان بيشتر است

يکي ديگر از بازديدکنندگان هم گفت: «متأسفانه اغلب شرکتهاي حاضر در نمايشگاه عمدتاً واردکننده هستند درحاليکه بسياري از اين کالاها در مقايسه با نوع ايراني آن بسيار بيکيفيت و غيراستاندارد هستند و در شرايطي که بسياري از صنعتگران سرمايهگذاريهاي هنگفتي را براي ارتقاي کيفي توليدات خود انجام دادهاند، اما در مقابل واردکنندگان کالاهاي غيراستاندارد خارجي بدون هيچگونه ضابطهاي در نمايشگاه جولان ميدهند و محصولات خود را با قيمت غيررقابتي عرضه ميکنند».

در اين نمايشگاه با حضور جمعي از مسئولان و تقدير از شرکتهاي برتر که با هدف تعامل بين توليدکنندگان و مصرفکنندگان مصالح صنعتي ساختمان و شناخت توانمنديها و آشنايي با پيشرفتهاي روز به همت انجمن انبوهسازان برگزار شد، ششم آبان ماه به کار خود پايان داد.

گفتني است، پيام ساختمان ضمن برپايي غرفه اختصاصي و توزيع رايگان نشريه اقدام به پوشش خبري نمايشگاه در مدت برگزاري آن نمود.