صنعتی ســـازی کمتــر از پنج درصد است

شمار نشریه : 196

گروه ساختوساز: نشست خبري محمد شکرچي زاده، رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي برگزار گرديد و موضوعات مختلفي از جمله پژوهشکده حملونقل، عمر اندک ساختمانها در کشور صنعتي سازي مسکن و همچنين بازيافت نخالهها  در اين نشست مطرح شد.

صنعتيسازي کمتر از 5 درصد است

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، شکرچي زاده با بيان اينکه بسياري از ساختمانهاي ما عمري در حدود 30 سال دارند، گفت: اضافه تراکمها باعث شده تا مردم دست به تخريب ساختمان بزنند. همچنين کيفيت پايين مصالح ساختماني و اجراي نادرست طرز نگهداري ساختمانها هم مزيد بر علت شده تا ساختمانهاي ما از عمر لازم برخوردار نباشند که در اين رابطه لازم است تمام نهادهاي ذيربط وظيفه خود را بهدرستي انجام دهند و همصدا شوند. وي افزود: مرکز تنها ميتواند در حوزه وظايف و اختيارات خودش فعاليت کند البته وزارت راه و شهرسازي به دنبال راهي است تا از تخريب ساختمانها قبل از به پايان رسيدن عمر مفيد آنها جلوگيري کند.

شکرچي زاده با بيان اينکه هنوز آمار صنعتي سازي در کل کشور کمتر از 5 درصد است، گفت: سياست ما در راستاي تشويق به انبوهسازي است تا اين عدد را به 10 درصد برسانيم. ضمن اينکه ميزان صنعتيسازي در طرح جامع مسکن مشخص نشده است.

مستندسازي مسکن مهر

شکرچي زاده همچنين از پروژه مستندسازي مسکن مهر خبر داد و خاطرنشان کرد:  بحثهاي فني و اجتماعي در اين پروژه مدنظر است .وي در مورد پژوهشکده مالي و اقتصادي حوزه حملونقل و مسکن گفت: در نظر داريم موضوعات حملونقل و ساختمان را تنها از منظر فني موردبررسي قرار ندهيم بلکه حوزههاي اجتماعي و اقتصادي را هم بررسي کنيم که در اين راستا تأمين مالي پروژهها در حوزه حملونقل و مسکن و همچنين تشکيل صندوقهاي پسانداز موردبررسي قرار ميگيرد.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي عنوان کرد: مطالعاتي در مرکز درباره طرح مسکن اجتماعي در حال انجام است و تعاريف مشخص براي اين طرح در نظر گرفتهشده است.

نخالهها بازيافت شوند

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در حوزه ساختوساز با انبوه نخالههاي ساختماني روبهرو هستيم، تصريح کرد: زمينهاي بسياري را به محل انباشت نخالههاي ساختماني تبديل کردهايم درحاليکه در کشورهاي توسعهيافته بيش از 70 درصد اين نخالهها بازيافت ميشوند.

شکرچي زاده در رابطه با اينکه مرکز تحقيقات در تهيه و تدوين طرح جامع مسکن حضور داشته و دليل دو بار تأخير در رونمايي از اين طرح چيست، اظهار کرد: دليل تأخير در رونمايي را نميدانم، اما مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازي در بخش صنعتي سازي طرح جامع مشارکت داشته  است.

شهرداري و نظاممهندسي بر پلي استايرن نظارت کنند

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه متولي پلي استايرن چه نهادي است، گفت: قرار بود پلي استايرني مورد مصرف قرار گيرد که مورد تائيد مرکز باشد.بر اين اساس شرکتهايي که توانستهاند گواهينامه مرکز را دريافت کنند، روي سايت مرکز قرار دادهايم. نظاممهندسي و شهرداري هم بايد نظارت بيشتري در اين رابطه انجام دهند.

دانشگاه از صنعت جلوتر است

معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که چه برنامهاي براي نزديکتر کردن صنعت و دانشگاه داريد، گفت: اين واقعيت وجود دارد که دانشگاه از صنعت جلو است و وظيفه ما اين است که رابطه مناسبي بين صنعت و دانشگاه برقرار کنيم. خيلي از پروژههايي که در مرکز تعريف کردهايم توسط دانشگاه انجام ميشود.

شکرچي زاده در پاسخ به اين سؤال که ارزيابي شما از ادغام وزارت راه و ترابري و مسکن و شهرسازي چيست، گفت: ما درهرصورت سعي ميکنيم در حوزه تحقيقات امکاناتي که در خدمت ساختمان بوده و در بخش حملونقل از آن استفادهاي نشده را مورداستفاده قرار دهيم.

بودجه مرکز سه برابر شد

وي در پاسخ به يکي از خبرنگاران در مورد بودجه مرکز گفت: وزير راه و شهرسازي امسال موافقت کرد که 5/1 درصد بودجه وزارتخانه را به کار تحقيقاتي اختصاص دهند. اگر اين 5/1 درصد محقق شود ، بودجه ما حدود سه برابر دوره قبل خواهد بود. اميدواريم بتوانيم اين بودجه را جذب کنيم. ضمن اينکه امسال حدود 300پروژه تعريف کردهايم.

حاشيه

خبرنگاران در پايان اين نشست نسبت به پاسخهاي معاون وزير راه و شهرسازي اظهار گلايه داشتند و عنوان ميکردند که شکرچي زاده از پاسخ به سؤالات بهنوعي طفره ميرود و بسيار دستبهعصا حرکت ميکند.