طرح و اجرای ساختمان ها با مصالح بنائی

شمار نشریه : 196

هنوز هم درکشور ما در بعضي از نقاط و در شهر هاي کوچک و روستا ها مصالح  بنائي کاربرد بسياري در امر ساختمان سازي دارد. وقوع زلزله هاي پي در پي و خرابي هاي زياد در اين نوع از ساختمان ها سبب شده براي ساخت ساختمان ها با مصالح  بنايي هم قوانيني وضع گردد که با رعايت آن سطح کيفي ساخت و ساز اين  نوع ساختمان ها ارتقا يابد. بيان اين نکته ضروري است  که با توجه  به تجربيات  قبل براي ساختمان هاي سنتي حداقل کلاف هاي چوبي بايد تعبيه شود.ساختمان هاي آجري با کلاف در مقايسه  با ساختمان هاي سنتي رفتاري شکل پذير دارد ليکن استفاده از ساختمان هاي  آجري يا بلوکي مسطح ترجيح دارد.

تعريف: منظور از ساختمان آجري با کلاف ساختماني است که با آجر ساخته مي شود و در آن بارهاي قائم و جانبي توسط ديوارها تحمل مي شود.کلاف بندي براي يکپارچه عمل کردن ساختمان ها تعبيه مي شود.احداث اين نوع ساختمان برروي زمين هاي ناپايدار يا درمعرض سيل مجاز نيست.

الزامات عمومي:

پلان ساختمان:طول ساختمان از سه برابر عرض آن يا 25  متر بيشتر نباشد .نسبت هردو محور اصلي بايد قرينه باشد.

اندازه پيش آمادگي در هر راستايي نبايد از يک پنجم بعد ساختمان در همان راستا بيشتر باشد و علاوه بر آن بعد ديگر پيشامدگي نبايد از مقدار پيش آمده کمتر باشد چنانچه اتصال قسمت پيش آمده  با ساختمان بيش از نصف بعد ساختمان در آن راستا باشد اين قسمت ديگر پيش آمدگي تلقي نمي شود و در اين صورت براي بعد ديگر محدوديتي وجود ندارد.

ارتفاع  وتعدادطبقات:

حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زيرزمين 2 است. در صورتي که تراز سقف زيرزمين 5/1 متربيشتر ازتراز زمين مجاور باشد به عنوان يک طبقه بايد محسوب شود. تراز از روي بام نسبت به متوسط  تراز از زمين مجاور حداکثر 8 متر است و حداکثر  ارتفاع از روي کلاف زير زمين  تا زير سقف 4 متر است. تجاوز از اين حدمستلزم  گذاشتن يک کلاف  اضافي در داخل ديوار هاست  به اين ترتيب ارتفاع  طبقه را  تا 6 متر مي توان  افزايش داد.

برش قائم

پيش آمدگي  سقف: طول پيش آمده طرح در مورد بالکن  سه طرف باز 20/1 متر و در دوطرف  باز50/1 متر بيشتر نباشد و به خوبي در سقف طبقه مهار شود .روي اين پيش آمدگي نبايد ديوارساخت ولي جان پناه تا ارتفاع 70 سانتيمتر مجاز است.

 اختلاف  سطح در طبقات : بايد از اختلاقف سقف در طبقات اجتناب نمود

سازه:تمامي اجزاي ساختمان بايد به گونه اي مناسب  به هم پيوسته  باشند تا ساختمان در برابر نيروها به طور يکپارچه عمل کند مخصوصا سقف بايد به صورت يکپارچه نيروي ناشي از زلزله  را به اجزاي قائم منتقل کند.ديوار هاي قائم باربر بايد  در يک راستاي قائم و تا پي ادامه داشته باشد ساختمان  حتما بايد داراي تقارن سازه اي مناسب  باشد در غير اين صورت بايد از درز انقطاع استفاده شود.

از قرار دادن اجسام سنگين روي طره ها بايد اجتناب کرد.