هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی استان تهران: 90درصد موزه ها طراحی موضوعی ندارند

اولـين جـلسه هـمانديشي مديران موزهها و کاخموزههاي پايتخت با دفاتر خدمات مسافرتي و مجري تورهاي تهران گردي و تور گردانان ، با حضور مديرکل ميراث فرهنگي استان برگزار شد.در اين جلسه مديران موزهها و دفاتر خدمات مسافرتي  به بيان مشکلات خود  و پيشنهادات انتقاداتشان براي بهتر اداره کردن موزهها پرداختند .در اين نشست صميمانه که در نيايشگاه باغموزه قصر برگزار شد،مديران آژانسهاي گردشگري و تور گردانان  و مسئولان ميراث فرهنگي به بيان ديدگاههاي خود پرداختند که در زير ميخوانيد:

زيرساختهاي گردشگري بسيار مهم است

عضوشورايسياستگـذاري موزه علوم و فناوري جمهوري اسلامي ايران، اصل موضوع را زيرساختها ذکر کرد و گفت: وجود زيرساختها براي توسعه گردشگري بسيار مهم است و بدون وجود آنها جلسات ما راه بهجايي نميبرد. بهعنوانمثال در شهر تهران امکان پيدا کردن اطلاعات گردشگري براي افراد عادي وجود ندارد.

مـهدي مـولوي افزود: براي راهنمايي بهتر گردشگران بايد حوالي ايستگاههاي مترو اطلاعات جامع گردشگري نصب شود . همچنين تابلوها و مبلمان شهري بايد ساماندهي شده و سامانههاي اينترنتي قوي، اطلاعات را بهموقع به شهروندان برسانند. در حال حاضر متأسفانه تهران نسبت به شهرهاي پيشرفته دنيا سيستم گردشگري مناسبي ندارد و بسيار انفعالي عمل ميکند .

موزهها مهمترين منابع مسافرتي و گردشگري

مدير کاخ سعدآباد نيز در اين همانديـشي گفـت:موزههـا يـکي از مهـمترين مـنابع مـسافرتي و گردشگري است و اگر بين تورها و کاخموزهها هماهنگي برقرار باشد در توسعه گردشگري بسيار مهم است. وي افزود: چند ماهي است که فروش بليت کاخموزه سعدآباد اينترنتي شده  و اين امر باعث شده  تهيه بليت براي گردشگران راحت و آسان باشد.

دکتر منصور زاده گفت:با توجه به اينکه 15 موزه در کاخموزه سعدآباد آماده خدمترساني است، لازم است  در اين مورد برنامهريزي درست انجام شود تا گردشگران فرصت کافي براي بازديد از موزه داشته باشند . همچنين وجود راهنماي انگليسيزبان و ساير زبانها نيز در کاخموزه ازجمله ديگر امکاناتي است که براي گردشگران فراهم شده است.

گردشگري را به جهان نشان دهيم

خانم حاتمي يکي از  تورگردانان نيز گفت:موزهها چکيده تاريخ ما را در خود قرار دادهاند و بايد به آنها اهميت زيادي داده شود.البته در حال حاضر جاي خالي صداوسيما ديده ميشود.وي افزود:زماني که مديرکل ميراث فرهنگي استان تهران  با صداوسيما مصاحبه کرد تعداد گردشگران و تهران گردان افزايش پيدا کرد.

حاتمي ادامه داد: جاذبه گردشگري  آفريقاشيرهاهستند که آن را در بوق و کرنا کرده و داشتههايشان را به رخ ميکشند بنابراين.ما نيز بايد داشتههاي گردشگري خود را بهکل دنيا نشان دهيم.

برگزاري تورهاي نيم روزه

شيباني مدير موزه صـبا در رابطه با توسعه گردشگري گفت:بايد کتابچههاي مسير تهرانگردي را تهيهکرده و تورهاي نيم روزه و يکروزه داير کنيم.همچنين ميتوانيم باشگاه مجازي تهران گردي باقابليت نمايش جاذبههاي سنتي و کهن داشته باشيم.وي ادامه داد:يک کوچه را نيز به نام کوچه گردشگري اختصاص دهيم.

با لباس پليس  ارز مسافران را گرفتند

يک راهنماي گردشگري که در جلسه حضور داشت، گفت:راهنمايان احتياج به آموزش بيشتري دارند. بهعنوانمثال چند وقت پيش در يکي از تورهاي گردشگري افرادي با لباس پليس تمام ارزهاي مسافران را که اروپايي بودند  از آنها گرفته بودند، درحاليکه پليس نما بودند و راهنمايان تور بايد آموزش بيشتري در اين رابطه داشته باشند.

نبود برنامه براي جذب مردم به موزهها

سعيدي، معاون باغموزه قصر  نيز در اين جلسه گفت:ما متأسفانه فاقد برنامهاي براي جذب مردم به موزهها هستيم و براي اينکه جلسه بازدهي خوبي داشته باشد بايد همکاران ما پيشنهادات و انتقادت خود را بهصورت مکتوب بنويسند و در اختيار ميراث فرهنگي قرار دهند تا  بتوانند در اين مورد تصميمگيري کنند.

وي افزود: در حال حاضر با اينکه زايندهرود خشکشده است،اما 1000 نفر گردشگر داخلي و چند هزار نفر خارجي از اصفهان بازديد ميکنند اما متأسفانه  اطلاعات کافي وجود نداشت که به مردم بدهند .بعدازظهر که در لابي هتل  عباسي حضور داشتم مسافران بيکار بودند و  برنامه  خاصي برايشان در نظر گرفته نشده بود.

با موزه سيار مخالفم

هريسچي، مديرعامل آژانـس خدمات مسافرتي گفت:من با اين عقيده که بايد موزه سيار داشته باشيم مخالف هستم چون موزهها بايد جاي ثابتي داشته باشند و مردم از موزهها بازديد کنند .وي با انتقاد از صداوسيما گفت: صداوسيما بايد بهجاي نشان دادن برنامههاي بيمحتوا به معرفي جاذبههاي گردشگري کشور بپردازد.

گردشگري تاريخي، مذهبي و علمي اولويت شهرداري

حسيني که به نـمـايندگي از شهرداري  تهران در اين جلسه حضور داشت، گفت:شهرداري در حـال حـاضر به سمت موضوعي کردن گردشگري ميرود و براي اين کار نيز از دفاتر خدماتي و باغموزهها کمک ميگيرد. وي افزود: گردشگري تاريخي، مذهبي و علمي اولويت اول شهرداري است که  در حال برنامهريزي براي اجراي آن آست.

طرح شب موزهها

مدير موزه هنرهاي امام علي(ع) گفت:متأسفانه موزه امام علي(ع) براي مردم ناشناخته مانده است و مردم شناخت درستي از آن ندارند . فاضلي  افزود: در حال حاضر در موزه امام علي(ع)در حال پيگيري طرح شب موزهها هستيم تا مردم بتوانند از فضاي موزه در شب نيز استفاده کنند .

موزهها پارکينگ ندارند

مدير موزه ايران باستان گفت:يکي از مشکلات فضاي موزهها اين است که آنها پارکينگ ندارند و حتي خود من هم نميتوانم ماشين خود را به داخل موزه ببرم و اين مسئله براي بازديدکنندگان  تبديل به يک معضل شده است درحاليکه بايد در ارائه جاذبههاي گردشگري خواست مشتريان مدنظر قرار گيرد.

وي  افزود: موزهها بخشي از فرايند آموزش محور و تعامل سازندهاي با جهانگردان گردشگران دارند، بنابراين.براي جلب مخاطبان به موزهها ميتوان آنها را به داخل موزهها نياورد و خود موزهها اشياي تاريخيشان را در جمع مردم به نمايش بگذارند و موزه سيار داشته باشيم.

مدير موزه ايران باستان تأکيد کرد:براي افزايش و رونق گردشگري دولت بايد وظيفه نظارتي خود را انجام دهد و بخش خصوصي نيز آژانسهايي را براي اين امر اختصاص دهند چرا که توسعه گردشگري بدون امنيت امکانپذير نيست.

مسئولان، آژانسها و گردشگران سه رأس مثلث گردشگري

رجبعليخسروآبادي  افزود:مسئولان، آژانسها و گـردشگران سه رأس مثلث گردشگري هستند که در حال حاضر ارتباطي با هم ندارند و اين مسئله بايد پيگيري شود.وي ادامه داد: معضلي که براي موزههاي  کشور وجود دارد اين است که 90 درصد موزههاي ما طراحي موضوعي ندارند و براي موزه ساخته نشدهاند. تنها موزهاي که معماري آن با موضوع مورد نمايش در موزه تناسب دارد،موزه فرش است که از بيرون هم به شکل دار قالي مشاهده ميشود.موزه هنرهاي معاصر نيز موزه ديگري است که براي کارکرد موزه ساختهشده بود.

خسروآبـادي تأکـيد کـرد:در کلانشهر تهران پتانسيل قوي براي توسعه گردشگري وجود دارد و اگر راهکار مناسب نباشد تلاشها به ثمرنخواهدرسيد.