هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از ملات چه می دانید؟

*بهروزکاويانپور   

شناخت اولين مرحله براي برنامه ريزي است. تا مصالح ساختماني شناخته نشوند، نميتوان از کاربرد آنها صحبتي به ميان آورد. هفته نامه پيام ساختمان در نظر دارد در هر شماره  از نشريه سلسله مقالاتي در مورد  شناخت مواد ومصالح  جهت  بالابردن  سطح آگاهي  دست اندرکاران و مخاطبان  صنعت  ساختمان ارائه دهد. که در اين شماره به معرفي ملات مي پردازيم.

ملات چيست؟

1-  ملات ها از جمله چسب هاي ساختماني هستند که موجب  اتصال مصالح  به يکديگرمي شوند. به عبارت ديگر ماده اي است  خميري که براي چسباندن قطعات مصالح  به يکديگر و تامين بستري براي توزيع بار و بالاخره  اندود کاري سطوح  داخلي و خارجي  ساختمان و بند کشي  نماها  به مصرف مي رسد.

ملات ها از دو قسمت اصلي تشکيل مي شوند يکي از اين دو قسمت چسب ملات است که داراي حجم کم بوده و ديگري پرکننده ملات  که 80 درصد از حجم ملات را تشکيل مي دهد. به عنوان مثال ملات ماسه و سيمان را  مي توان نام برد. سيمان به عنوان چسب ملات و ماسه به عنوان جسم پرکننده ملات هستند.

ملات ها به دو قسمت تقسيم مي شود:

الف) ملات  هاي زودگير که معمولا ماده اصلي آن گچ است. از  ملات هايي با سيمان  زودگير نيز مي توان نام برد. اين ملات ها بسيار زود گير بوده و معمولا  3 تا 4 دقيقه  پس از مخلوط  شدن با آب ، شروع به سخت شدن مي نمايد و پس از گذشت10 تا 15 دقيقه  عمليات سخت شدن پايان مي يابد.

ب) ملات هاي ديرگير که ماده چسبنده  اصلي آن سيمان  مي باشد. اين ملات ها در مجاورت هوا و در زير آب سخت مي شوند. زمان سخت شدن اين ملات ها معمولا پس از 2 ساعت شروع  مي شود و پس از حدود 48 ساعت به 80 درصد سختي خود مي رسد.

نکات مهم در رابطه با ملات

* ملات بايد در برابر نيروهاي جوي و نيروهاي فشاري و کششي  ساختمان مقاوم باشد.

* ملات بايد قابليت نگهداري آب را داشته باشد. اين خاصيت مهم مانع از آب انداختن ملات و در نتيجه ايجاد لايه نازکي  آب بين مصالح و ملات و نهايتا از بين رفتن چسبندگي  بين ملات و مصالح ساختماني مي شود.

* بالا رفتن مقاومت فشاري در ملات نسبت مستقيمي با افزايش  مقدار ماده چسبنده و رابطه معکوسي  با افزايش اندازه آب دارد.