مبحث 19 ابــزار سود جـویـی مهندســان

شمار نشریه : 196

گروه ساختوساز: مصرف انرژي در کشور ما نسبت به ميانگين جهاني بسيار بالاست و همين امر زنگ خطر را براي آينده کشور به صدا درآورده است. بخش اعظم انرژي بدون اينکه منجر به توليد يا ارائه بهتر خدمات شود، در ساختمانهاي ما هدر ميرود. يکطرف ماجرا به فقدان الگوي مصرف درست مردم و آنچه از آن بهعنوان مشکلات فرهنگي ياد ميکنند، برميگردد و بخش ديگر ناشي از سبک ساختمانسازي است. مبحث 19 مقررات ملي ساختمان که براي تمام سازندگان و توليدکنندگان لازمالاجراست و مربوط بهصرفه جويي در مصرف انرژي است، موردتوجه قرار نميگيرد و همچنان شاهد بيشترين پرت انرژي در ساختمانها هستيم. خبرنگار ما براي يافتن پاسخ اين سؤال که چگونه ميتوان صرفهجويي در انرژي را در صنعت ساختمان فراگير کرد، به سراغ کارشناسان و صاحبنظران صنعت ساختمان رفته است:

توليدکننده سوبسيد ميخواهد

امين بيدي، عضو هيئتمديره انجمن توليدکنندگان سازههاي فولادي استان تهران به خبرنگار پيام ساختمان گفت: يکراه اين است که مراجع صدور پايان کار به ساختمانهايي که مباحث انرژي را رعايت نکردهاند پايان کار ندهند. صرفهجويي در سوخت توليد مصالح نيز نيازمند نوسازي ناوگان شرکتهاست و دولت بايد بهاندازه صرفهجويي توليدکننده به آنها سوبسيد بدهد. اگر دولت اين کار را نکند توليدکننده مجبور است قيمتها را افزايش دهد و باعث گراني مسکن شود. بههرحال آنها بايد از برگشت اين پول مطمئن شوند و اين کار به بيشتر شدن توليد هم ميانجامد.

وي افزود: توليــــــــد پنجره                  "يو پيويسي" به اين دليل فراگير و اتفاقاً با قيمت مناسب عرضه شد که سازمان بهينهسازي مصرف سوخت به شرکتهاي توليدکننده کمک کرد. نمونه اين کار را ميتوان در رابطه با تمامي مصالح ساختماني ديگر هم انجام داد. وزارت نفت هم در اين رابطه شعارهايي مطرح کرده و اميدواريم که اجرايي شود. وزارت صنايع هم لازم است به شرکتهايي که تمايلي به استفاده از صرفهجويي ندارند، پروانه بهرهبرداري ندهد.

صنعتي سازي کنيم

جعفر قرائتي ستوده، عضو هيئتمديره انجمن فناوران و عضو انجمن شرکتهاي ساختماني به خبرنگار ما گفت: بايد هم شهرداري و  هم مهندسان ناظر سختگيري بيشتري داشته باشند.بهعنوانمثال شهرداري ميتواند از صدور پايان کار خودداري کرده و از ارائه خدمات توسط نهادهاي ديگري که از شهرداري مجوز ميگيرند، جلوگيري به عمل آورد.

وي افزود: در مرحله توليد، سيستمهاي صنعتي زيادي وجود دارند که استفاده از آنها تا حدود زيادي باعث صرفهجويي ميشود.  قطعاً اگر از روز اول بناي کار بر صنعتي سازي باشد، علاوه بر اينکه باعث صرفهجويي ميشود، نهايتاً هزينهها را هم افزايش نميدهد. اما چنانچه بخواهيم بخشي از کار را صنعتي کنيم تا حدودي هزينهها را افزايش ميدهد اما باز هم در درازمدت با کاهش هزينههاي انرژي جبران ميشود.

عضو هيئتمديره انجمن فناوران خاطرنشان کرد: قطعاً ما در بخش آب با مشکل مواجه هستيم و تا چند وقت ديگر برق آبي که ارزانترين نوع برق است، نداريم. درنتيجه تأمين انرژي گران ميشود. تاکنون قيمتهاي واقعي انرژي از مردم گرفته نشده اما دولت نهايتاً مجبور ميشود يارانهها را قطع کند و برق گران شود و مردم در اين حالت چارهاي جز کاهش مصرف و صرفهجويي ندارند. اين موضوعات بايد براي مردم و حتي مديران تبيين شود تا مردم آگاهي داشته باشند که افزايش مصرف انرژي باعث مشکلاتي براي خودشان ميشود و بايد بهاي آن را قبل از آيندگان از جيبشان پرداخت کنند. در بخش ساختمان هم اگر اين فرهنگسازي صورت گيرد مردم جلوتر از مسئولان ممکن است حرکت کنند. متأسفانه سازمان نظاممهندسي هم از جايگاه خودش منحرفشده است.

وي با بيان اينکه سرانه مصرف ما در اکثر موارد بالاتر از همه دنياست، گفت: بخشي از علتها قطعاً به مسئله ارزاني انرژي در کشور بر ميگردد اما اگر قيمتها در شرايط حاضر واقعي شود، مردم دچار مشکل ميشوند چراکه بسترها فراهم نيست. عوامل ديگري نيز دخيل هستند و تصور غلط با تکيه بيشازحد بر فروش نفت خام شکلگرفته است. وابستگي کشور ما به پول نفت نشان ميدهد که ما براي انرژي ارزش زيادي قائل نيستيم. انرژي را ارزان ميفروشيم و آن را ارث پدري ميدانيم و هرگز به دنبال راندمان نرفتيم. 

ابزار سودجويي مهندسان ناظر

سيد باقر زندهدل، عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران نيز به پيام ساختمان گفت: به نظر من سازمان نظاممهندسي بايد در اين رابطه پيگير باشد و شهرداري مسئوليتي ندارد. اگر ناظر اعلام کند که مبحث 19 مشکل دارد، شهرداري پايان کار را صادر نميکند.  متأسفانه بسياري از مهندسان ناظر زماني که با مالک بر سر مسائل مالي به مشکل ميخورند و ساختمان هيچ ايراد فني ندارد، تنها کاري که ميکنند اين است که ميگويند اين ساختمان مبحث 19 را رعايت نکرده است و شهرداري هم پايان کار را صادر نميکند.

وي افزود: الآن مبحث 19 محل سودجويي بسياري از مهندسان ناظر شده و اغراض شخصيشان را دنبال ميکنند.بهمحض اينکه مشاهده ميکنيم مهندس ناظر اعلام کرده که مبحث 19 رعايت نشده است، بلافاصله ميفهميم که طرفين با هم مشکل مالي دارند.

زندهدل خاطرنشان کرد: به نظرم همانطور که براي گودبرداريها سازمان نظاممهندسي کنترل مضاعف انجام ميدهد، ميتوان چنين طرحي را پياده کرد. از طرفي مالکان هم زير بار اين مبحث نميروند. ضمن اينکه مهندسان ناظر در اين رابطه مهمترين رکن هستند.

عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران گفت: عليرغم اينکه با صنعتي سازي ميتوان تا حدود زيادي در صرفهجويي انرژي موفق بود اما ما نميتوانيم آن را اجباري کنيم. در برخي از جاها مالک ميخواهد بهصورت سليقهاي کارش را انجام دهد، اما صنعتي سازي تيپ و يکپارچه است و نميتوان حق مالک را ناديده گرفت. مشکل ديگر اين است که صنعتي سازي براي عامه مردم جا نيفتاده و ديدگاه مثبتي نسبت به آن ندارند. به نظرم بهجاي جريمه براي مالکان بهترين راه اين است که براي آنها امتيازات تشويقي قرار دهند. مثلاً عنوان کنند که پول گاز، برق و ساير انرژيها ارزانتر محاسبه ميشود. همانند کاري که وزارت نفت در رابطه با نظاممهندسي قائل شده است. واقعاً تجربه ثابت کرده که تهديد جواب نميدهد. تا کي بايد دنبال مچ گرفتن باشيم.