هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جنگل نوردی

جنگلهاي دو هزار و سه هزار

تماشاي پاييز در بين جنگلهاي دو هزار و سه هزار و اقامت در هتل سه ستاره در جنگل دو هزار، بازديد از شهرهاي رامسر، نمک آبرو، کلاردشت، متل قو و جنگلهاي عباسآباد به مدت دو شب و سه روز با صبحانه، ناهار و عصرانه نفري 158 هزار تومان است.

جنگل ابر

جنگل ابر که زبانزد خاص و عام است. سفر سهروزه به جنگل ابر، تماشاي دورنماي قلعه مازيار، درختان کمنظير و حفاظتشده سرخ دار و بازديد از بناي يادبود بايزيد بسطامي، سه وعده صبحانه، دو وعده شام و پذيرايي بين روز، اقامت در کمپ و خانه محلي در کل 287 هزار تومان هزينه دارد.

جنگلهاي گرگان

سه روز و نيم جنگل پيمايي در جنگلهاي پاييزي حفاظتشده جهاننما، اقامت در ييلاق زيباي جهاننما، جنگلهاي درازنو، ساحل درياي مازندران، برج تاريخي رادکان و بازديد از آبشار کبود وال با يکشب اقامت در خانه روستايي در جهاننما و يکشب اقامت در هتل سه ستاره در عليآباد، سه وعده صبحانه، دو وعده ناهار و يک وعده شام براي شما 250 هزار تومان تمام ميشود.

جنگلهاي اسالم- خلخال

پيادهروي در جنگلهاي خلخال تا اسالم، بازديد از روستاهاي سه ناو، کوهنوردي و جنگل پيمايي ناب، شهرهاي اسالم و خلخال، ييلاقات جنگلهاي تالش، ساحل گيسوم با دو وعده صبحانه، يک وعده ناهار و يکشب اقامت در خانه محلي و يکشب اقامت در هتل سه ستاره در اسالم 220 هزار تومان ميشود. اين تور سه روز و نيم هم طول ميکشد.

جنگلهاي درفک

سفر دو روزه به جنگلهاي پاييزي سياهکل و ديلمان، آبشار لوناک، بازديد از بافت روستاي زيباي شاه شهيدان، کاروانسراي تي تي، دامنه گردي در قله درفک با دو وعده صبحانه و يک وعده ناهار و روزي حدود سه ساعت پيادهروي در جنگل بهطور متوسط 115 هزار تومان ميشود.

تورهاي يک روزه

اما اگر فرصت سفرهاي چندروزه را نداريد و يا اينکه هزينهاش برايتان زياد است از سفرهاي يکروزه به جاهاي زيبا صرفنظر نکنيد. از خدمات تورهاي يکروزه صبحانه، ناهار، پذيرايي، بيمه و وسيله حملونقل توريستي است.

روستاي سرخ

سفر يکروزه به ابيانه، روستاي سرخ، پيادهروي در کوچهباغهاي روستا، بازديد از چهار تاقي و آتشکده هارپاک، بقعه شاهزاده يحيي 37 هزار تومان هزينه دارد.

طالقان

تماشاي پاييز رنگارنگ طالقان، پيادهروي در کوچه باغات طالقان، بازديد از درياچه سد طالقان، بازديد از آبشار کرکبود 35 هزار تومان هزينه دارد.

جنگل راش

جنگل راش، بازديد از پل ورسک و راهآهن سه خط طلا، بازديد از جنگل خزان کننده راش، پيادهروي يکساعته از منطقه جنگلي به منطقه چمنزارهاي مرتفع هم 35 هزار تومان تمام ميشود.

الموت

تور يکروزه به قلعه الموت و درياچه اوان، بازديد از طبيعت زيباي دره الموت، قلعه تاريخي الموت (حسن صباح) و نگين الموت يعني درياچه اوان 48 هزار تومان است.