هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نــــــــامه وارده

جناب آقاي قاليباف شهردار محترم تهران

سلام عليکم

از بدو انتخاب شما  بهعنوان شهردار تهران طرحهاي بسيار مفيدي در شهر تهران اجرا و به بهرهبرداري رسيده که بر هيچکس پوشيده نيست و هريک نام نيکي براي شماست.سالهاي متمادي است چه در رژيم گذشته و چه در جمهوري اسلامي اکثر سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان آتشنشاني، اداره برق،آب،گاز و غيره در مواقع لزوم از بنبست بودن بازار اظهار ناراحتي و نگراني مينمايند.طرح زير به نظر نگارنده راهي است براي حل اين معضل و از بنبست خارج شدن بازار و راهحل خوبي براي مشکل ترافيک اين منطقه  . اميد است موردتوجه قرار گرفته و مثمر ثمر باشد:

اکثر منازل واقع در مسير ميدان وحدت اسلامي به سمت شرق ،بازارچه قوام الدوله ،بازارچه معير،گذر قلي،پاچنار،شمال مسجد آذربايجانيها،جنوب امامزاده زيد، به داخل بازار که عمدتاً کاروانسراي بزرگ  ميباشد و امتداد خيابان امام خميني (سيروس سابق)خيابان ري،خيابان شهدا مخروبه بوده و با خشت و گل ساختهشده  و داراي کوچه 3 متري و 4 متري  است که مربوط  به  بيش از  يکصد  سال پيش ميباشد که انشاء ا... با نوسازي آنها پاساژهاي مجلل و زيبا ساخته  خواهد شد و يک منطقه  بزرگ و قديمي شهر تهران  از منجلاب و منبع توليد ميکروب نجات پيدا خواهد نمود.

فضل اله  منوچهري