هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رنگ رخساره خبر می دهد ار سر درون تاثیر رنگ در منظر شهری

يکي از  مباحث مطرح در روانشناسي تأثير عواملي مانند؛ رنگ ،نور،صوت  بر چگونگي رفتار انسانهاست .در علم نوين روانشناسي  رفتار انسانها در مقابل تأثير رنگها بهصورت عمل و عکسالعمل مورد بررسي قرار مي گيرد. تحقيق در مورد اين اثر به  اوايل قرن بيستم بر ميگردد. تأثير رنگ در شهرها و کلان شهرها و چگونگي ارتباط آ ن با سلامت رواني  شهروندان از موارد مهم بهحساب ميآيد.

در جوامعي که رنگهاي شاد و متنوع  به چشم ميخورد، افراد داراي رواني سالمتر بوده و آرامش بيشتري نسبت با افرادي که در شهرهايي تيره و مات و بيروح  يا بهطورکلي خاکستري  يا داراي اغتشاشات  رنگي بدون حساب زندگي ميکنند، دارند. در پارهاي از کشورها نمود رنگ را ميتوان در جشنها، و زندگي روزمره مردم کوچه بازار ديد.

بايد توجه داشت که فضاي شهري را نميتوان مکان شهري نام نهاد چراکه مکان شهري بايد ماهيت مخصوص خود را داشته باشد و استفاده از قابليتهاي طبيعي هر محيط بهمنظور هويتسازي مکان بسيار حائز اهميت است.يعني مکان متعلق به هر فضاي شهري بايد بتواند نيازهاي جسمي و رواني ساکنان را برآورده کند.

مکان بايد داراي نماد شناسايي مختص به خود باشد و يکي از مهمترين نمادها رنگ است بهعنوانمثال مکاني را در کوير با مکاني در شمال ايران  در نظر بگيريد که از نظر نوع رنگ  با هم فرق دارند بنابراين  اين رنگ نماد شناخت آن  مکان است .

کوير ايران با رنگ خاک و شمال ايران  با رنگ سبز شناخته ميشوند و در فضاها و ساختمانهاي قديم،  بسته به اينکه در کدام اقليم  خاص بودند رنگهاي طبيعي که مربوط به مصالح محلي ميشد در بناها مورداستفاده قرار ميگرفت و درمجموع ساختوساز به شهرها شخصيتي هماهنگ و همگون با فرهنگ زادبوم و اقليم سرزمين ميداد و بدين گونه رنگ هر مکان و شهري مختص آن مکان و جزو  هويت آن  بهحساب ميآمد .

از روي مشخصههاي رنگ در لباسها هم ميتوان مکان را مشخص کرد. استفاده رنگ در لباسهاي روستايي در مناطق مختلف هويت آن منطقه مکاني را نشان ميدهد بهگونهاي که درپاره اي از  شهرهاي قديمي رنگ حالت شناسه دار پيدا  ميکند.اين موضوع به کاربرد مصالح خاص آن  شهر درساختمان ها در معماري گذشته ما برميگردد که با ساختوسازهاي جديد در حال از بين رفتن است . بهطور نمونه از شهرهاي يزد و تبريز و رشت ،کاشان ميتوان نام برد.

در شهرهاي امروزي حتي در کشورهاي ديگر بهسختي ميتوان مکاني يافت که از روي رنگ بتوان به آن استناد کرد. رنگ در شهرها و کلانشهرها گمشده  و سازندگان ،طراحان و دستاندرکاران صنعت ساختمان و در پي آن شهرسازان  استفاده از رنگ را يا  درک نميکنند و يا کورکورانه به دنبال آن ميروند. توجه به بحث زيبايي  شهرها در جهان  امروزي  به  سبب شيوه مدرن  شهرنشيني و احتياج  به نيازهاي جديد امري ضروري است و يکي از المانهايي که باعث زيبايي شهرها ميشود استفاده از رنگ  با توجه  به اقليم و فرهنگ و شيوه زندگي  ميباشد .

هجوم توريست با فضاي رنگي کشورها رابطه مستقيم دارد، يعني شناخت شهرهاي رنگي جهان عاملي جهت جلب توريسم است که ديدن باغهاي رنگي در هلند خود دليل اين مدعاست.سرزمين ايران با اين تنوع آب و هوايي ،اقليمي و مناظر طبيعي بارنگهاي زيبا ميتواند بارزترين  مکانهاي ديداري باشد.بنا برآنچه گفته شد؛ رنگ يکي از ارکان مهم در زيبايي محيط زندگي بشر و فضاهاي شهري است و کاربرد رنگ در هر مکان  بايد متناسب با نيازهاي انساني و بهداشت رواني جامعه باشد.