هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قاضی به نفع قلعه منگاباد رأی داد

سرانجام پيگيريهاي فعالان آثار تاريخي به نتيجه رسيد و دادگاه اين بار به نفع ميراث فرهنگي رأي داد. قلعه منگاباد از شر سازههاي ناهنجار مجاورش رها شد و زندگي دوباره يافت.

اين قلعه را «علي حاج حسينعلي مهرپاديني» معمار، به خواست حاج «ناصر»، روحاني به نام يزد بنا کرد. قلعهاي که در تاريخ مهريز ماندگار شد و به دوران ما رسيد. اين قلعه سالها بود دو نيم شده و زندگي چندان به وفق مرادش نبود. بعد از فوت حاج ناصر، بنا بين فرزندانش تقسيم ميشود. پسر کوچک سهم خود را ميفروشد، اين بخش از 40 سال پيش به حسينيه تبديل ميشود. سالها ديوارهاي قلعه براي زدن اسکلت داربست در حياط آن سوراخ شده بود و بار زيادي به ديوارها وارد ميشد. اين مسئله باعث شده بود که ديوارها بهشدت آسيب ببينند.

 به دنبال رسانهاي شدن اين خبر، صاحبان نيم ديگر قلعه به دادگاه شکايت کرده و خواستار رسيدگي به وضعيت بنا شدند و قاضي دادگاه پس از بررسي پرونده حکم به نجات اين بناي تاريخي داد. بنايي که ميتواند در کنار ساير بناهاي تاريخي مهريز مجموعه زيباي گردشگري به وجود آورد.

 اين بنا شامل حياط بيروني و اندروني بوده و چهار تالار براي چهارفصل دارد. در ضلع حياط اندروني آن هم يک تالار و راهرو ساختهشده است. تالار تابستاني بادگيري دارد که امروز ديگر تخريبشده است. تالار پاييزه که به حياط بيروني ملحق شده بود نيز در حال از بين رفتن است. قلعه منگاباد در سال 84 به شماره 14574 در فهرست آثار ملي ايران ثبتشده است. سازمان ميراث فرهنگي يزد در اين پرونده توانست از حقوق ميراث فرهنگي دفاع کند.