هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سایت جهانی شوشتر« لانه ‌اردک‌ها »

«کارخانه برق مستوفي که از سال 1332 در محوطه شمالي آبشارهاي شوشتر ساختهشده، مدتي است به لانه اردکها تبديلشده است.»چند وقتي است گردشگران به خاطر بوي تعفني که از محدودهاي از آبشارهاي شوشتر به مشام ميرسد، نميتوانند در اين سايت جهاني توقف طولاني داشته باشند. بوي تعفن، ناشي از تجمع جوجه اردکهايي است که در سالن بسته کارخانه برق مستوفي نگهداري ميشوند و ناراحتي مردم محل را هم سبب شدهاند.

سازههاي آبي تاريخي شوشتر در جنوب پل بند گرگر و خيابان شريعتي واقعشده است، مجموعهاي بههمپيوسته از پلها، بندها، آسيابها، آبشارها، کانالها و تونلهاي عظيم هدايت آب که به دوران هخامنشيان تا ساسانيان نسبت دادهشده است؛ اين سازه با عنوان نظام آبي تاريخي شوشتر، دهمين اثر ايران بود که در فهرست ميراث جهاني يونسکو ثبت شد.

رئيس جامعه راهنمايان ايرانگردي و جهانگردي از مسئولان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور که نسبت به حفظ و نگهداري آثار تاريخي بهويژه سايتهاي جهاني بيتوجهي نشان ميدهند، بهشدت گلايهمنداست.