هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

معرفــی استعدادهای نــوین در قــالب نمایشگاه

دومين نمايشگاه بينالمللي تخصصي سازهها، نماهاي ساختماني و صنايع وابسته  از 17 لغايت 20آبان ماه 1393 در محل نمايشگاههاي بينالمللي تهران برگزار ميشود. نظر به اينکه شرکتها و مؤسسات صنعتي در حوزههاي مختلف سازه و نماهاي ساختماني ، رقابتهاي پنهان و آشكاري با هم دارند، برپايي نمايشگاه ميتواند در جهت هرچه پربارتر كردن اين رقابتها و ايجاد نشاط و شادابي و نيز تعامل و همكاري نزديك ميان دستاندرکاران صنعت ساختمان، بهخصوص در عرصههــــــايي همچون نما و سازه مفيد و مؤثر باشد. در همين راستا با  جليـل کيـاني، مديرعامل شرکت تعاوني نمايشگاههاي بينالمللي گفتگويي انجام دادهايم كه در ادامه ميخوانيد:   

اهداف برپايي دومين نمايشگاه بينالمللي تخصصي سازهها ، نماهاي ساختماني و صنايع وابسته كدام ها هستند؟

اين اهداف را بهطورکلي ميتوان در محورهاي زير دستهبندي نمود:

ـ معرفي ظرفيتهاي نوين درعرصه نما و سازههاي ساختماني

ـ ايجاد بسترهاي مناسب بهمنظور ترغيب افراد يا واحدهاي سرمايهگذار در برقراري ارتباط تخصصي با صنايع مرتبط

ـ ايجاد زمينه رقابت سالم ميان توليدکنندگان داخلي درجهت ارتقاي کيفيت توليدات

ـ ايجاد ارتباط مستقيم و رو در رو ميان توليدکنندگان و مصرفکنندگان و تسهيل در مذاکرات تجاري

ـ ارتقاي رويکرد صادرات محصولات و ايدههاي اجرايي به ساير کشورها

با توجه به اينكه اولين دوره نمايشگاه بينالمللي تخصصي سازهها ، نماهاي ساختماني در سال 91 برگزار شد، اين دو نمايشگاه چه تفاوتهايي باهم دارند؟

با توجه به اينکه بين اولين دوره و نمايشگاه فعلي بهعنوان دومين دوره يک سال وقفه ايجاد گرديد، اين دوره بهنوعي شروع مجدد محسوب ميگردد. رشد روزافزون مؤسسات و بنگاههاي صنعتي در حوزههاي مختلف سازه و نماهاي ساختماني نيازمند عرصهاي براي معرفي استعدادهاي نوين است که در قالب اين نمايشگاه ارائه و معرفي خواهند شد و در دورههاي آينده نيز صنايع جديد مرتبط با نماهاي ساختماني همچون نورپردازي نماي بيروني، خلاقيتهاي طراحي و ... به اين نمايشگاه اضافه خواهند شد.

يکي ديگر از مزيتهاي اين دوره حضور برخي شرکتهاي مطرح در عرصه نما و سازههاي ساختماني است که ميتواند عامل جذب ساير بنگاههاي مرتبط باشد که نتايج آن در نمايشگاه سال آينده مشهود خواهد بود.همچنين بهرهگيري از تبليغات وسيعتر در عرصه خبري و گزارشي در صداوسيما و خبرگزاريهاي مطرح از ديگر مزيتهاي نمايشگاه اين دوره است.

چه تعداد مؤسسات و شرکتهاي مرتبط با صنعت ساختمان  و سازه و نماي ساختماني در اين نمايشگاه شركت ميکنند؟

بيـش از 60 بنگاه و موسسه فعال در اين عرصه در دومين نمايشگـاه بينالمللي سازه و نماي ساختماني شركت کردهاند كه برخـي از آنها نمايندگـي  محصولات کشورهايي مثل فنلاند، برزيل و سوئد را دارند.

براي هرچه بهتر برگزار كردن نمايشگاه چه تمهيدات رفاهي انديشيده شده است؟

براي اين منظور سالنهاي 8و9 كه از سالنهاي با كيفيت نمايشگاه است و از نظر نماي داخلي موردپسند غرفه داران بوده و از طرفي در مسير تردد اکثر بازديدکنندگان نيز ميباشد، بهعنوان محل برگزاري دومين نمايشگاه سازه و نماهاي ساختماني در نظر گرفتهشده است و همين امر عامل رفاهي مهمي براي غرفه داران و بازديدکنندگان محسوب ميشود.