هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تیغ مجتمع‌سازان به آثار سلجوقی خورد

تيغ بولدوزر مجتمع سازان در کنار برج طغرل به آثار سلجوقي برخورد کرد. در حال حاضر اقدامات ساختوساز متوقفشده و بهتازگي کار کاوش در اين بخش تاريخي آغازشده است.

مرتضي عليزاده، باستانشناس با اعلام اين خبر ميگويد : مجتمع سازان چندي پيش در حين گودبرداري براي ساخت مجتمع تجاري نزديک برج طغرل به سازههاي دوران سلجوقي برخورد کردند. عليزاده ميگويد که اين آثار ميتوانند اطلاعات بسياري از زلزله قرن ششم بدهند. زلزلهاي که بسياري از آثار تاريخي شهرري را با خاک يکسان کرد.او معتقد است هر نقطهاي از شهرري اگر خاکبرداري شود، آثاري از دوران تاريخي پيدا ميشود، همانطور که اين اتفاق در نزديکي برج طغرل افتاد.