هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پیشرفت مسکن مهر را دائم رصد می‌کنیم

معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به زودي سهم 700 ميليارد توماني خود را براي سرعت در تکميل خدمات زيربنايي پرداخت ميکند، گفت: دولت پيشرفت کار و تأمين خدمات زيربنايي واحدهاي مسکن مهر را رصد ميکند.

اسحاق جهانگيري در خصوص عدم پرداخت سهم 700 ميلياردي معاونت برنامه ريزي براي تکميل خدمات خدمات زيربنايي مسکن مهر گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازي و وزارت نيرو دائماً پيگير پيشرفت ساخت و ساز و ارائه خدمات زيربنايي و روبنايي واحدهاي مسکن مهر هستند و ما نيز در دولت مرتب اين موارد را رصد ميکنيم.

وي ادامه داد: بزودي آن 700 ميليارد توماني که آقاي نوبخت براي تأمين خدمات زيربنايي واحدهاي مسکن مهر قول داده پرداخت ميشود.

گفتني است اواسط شهريور ماه سال جاري بود که جلسهاي براي تأمين خدمات زيربنايي مسکن مهر با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازي، وزارت نيرو و نوبخت در حضور جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد. در اين جلسه نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي به جهانگيري و ساير مسئولان ارشد وزارتخانهها قول داد تا 700 ميليارد تومان را دولت و 300 ميليارد تومان را وزارت نيرو براي تأمين خدمات زيربنايي مسکن مهر تا پايان شهريور تقبل کنند. پرداخت 300 ميليارد تومان براي خدمات زير بنايي مسکن مهر از محل انشعابات نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در تاريخ 16 مهر ماه امسال طي نامهاي به شماره 40904224 به وزارت نيرو ابلاغ کرد که از محل حق انشعابات 300 ميليارد تومان بابت احداث شبکه آب، برق و فاضلاب مسکن مهر اقدام کند. عليرغم اينکه نوبخت قول داده بود تا 700 ميليارد تومان براي آب و برق و گاز مسکن مهر را نيز معاونت برنامهريزي تقبل کند، خبرها حاکي از اين است که هنوز اين اعتبار تخصيص نيافته است. ظاهراً چون در بودجه اين مبلغ پيشبيني نشده نوبخت به دنبال تامين اين اعتبار است. به نظر ميرسد، دولت براي اين کار بايد اقدام به جابجايي رديف بودجه کرده و يا از محل صرفهجويي در هزينهها مبلغ 700 ميليارد تومان را تأمين کند. پيشتر قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر نيز از تقبل پرداخت 700 ميليارد تومان از سوي نوبخت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت و 300 ميليارد تومان از سوي وزير نيرو براي تأمين خدمات زيربنايي خبر داده بود.