هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ســـه بلایی که ســــــر" تـئاترشـهـر" آمــــــــــد

يک بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ، به تشريح بلاهايي پرداخت که در سالهاي اخير بر سر تئاتر شهر نازلشده و راهکارهايي  براي تعميرات دوباره اين مجموعه ارائه کرد. رضا کيانيان از تصاحب پارکينگ تئاتر شهر و گودبرداري غيراصولي در کنار آن، ساخت ايستگاه مترو در حريم اين بنا و بازسازي غيراصولي سال 1386، بهعنوان سه بلايي ياد کرد که در اين سالها بر سر اين مجموعه آمده است.

وي  در ادامه به تشريح هريک از اين بلايا پرداخت و گفت: اولين بلا وقتي بر سر تئاتر شهر آمد که پارکينگ آن تصاحب و بهجاي آن، سازهاي بنا شد. براي ساخت اين سازه، گودبرداري غيراصولي در کنار تئاتر شهر انجام شد و با همين گودبرداري غيرحرفهاي بود که ديواره تئاتر شهر ترک خورد و هنوز هم اين ترک وجود دارد. ضمن اينکه اين گودبرداري باعث شد زيربناي تئاتر شهر نشست کند که حالا بايد بهجاي آن، بتن تزريق شود.

کيانيان با يادآوري ساخت ايستگاه مترو در حريم مجموعه تئاتر شهر، افزود: در آن دوره، تمام هنرمندان تئاتر و حتي زندهياد آقاي سمندريان در مجموعه تئاتر شهر جمع شديم و از شهرداري و مسئولان مترو خواستيم تا اين ايستگاه را در حريم تئاتر شهر نسازند. ما از آنها خواستيم اين ايستگاه در ضلع ديگر پارک «دانشجو» ساخته شود و قرار هم بود چنين شود؛ اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و با ساختهشدن اين ايستگاه، به زيبايي تئاتر شهر لطمه زده شد. وي خاطرنشان کرد: در آن دوره، ما خيلي منطقي با اين قضيه کنار آمديم ولي مترو نبايد زير حرف خود ميزد.

کيانيان با اظهار تأسف از بازسازي مجموعه تئاتر شهر در سال 1386، توضيح داد:با اين بازسازي به وجهه هنري آن ضربه زدند که ضربهاي به روح تئاتر شهر بود. درست است که تمام سالنهاي پايين تئاتر شهر غيراستاندارد هستند و اگر ريزش کنند يا آتشسوزي در آنجا رخ دهد، اين سالنها راه فرار ندارند، اما ميتوان راهکار مناسبي براي تعميرات اين مجموعه ارائه کرد.

وي با تأکيد بر اينکه دولت بايد از تئاتر، مرکزيت زدايي کند، اضافه کرد: لازم نيست در يک منطقه، بيشمار سالن نمايش ساخته شود، بلکه دولت هرجايي که بتواند يک سالن بلک باکس بسازد. همچنان که در حال حاضر تئاتر در نقاط گوناگون، تماشاخانههايي مانند «مان»، «آو»، «تالار خليجفارس فرهنگسراي ارسباران»، «تالار شمس موسسه فارسيزبانان» و ... رونق دارند و همه اين سالنها، تماشاگر خود را دارند.

کيانيان با اشاره به ازسرگيري تعميرات در مجموعه تئاتر شهر افزود: در خبرها شنيده و ديدهام که اين روزها مهندسان مشغول تعمير تئاتر شهر هستند. معتقدم اگر مرکز هنرهاي نمايشي اين اثر حفاظتشده و ثبت ملي را به شهرداري بسپارد، شهرداري ميتواند آن را بر اساس نقشههايي که تئاتر شهر بر مبناي آن ساختهشده، تعمير و بازسازي کند تا معماري داخلي اين بناي هنري حفظ شود. همچنين ميتواند آن بخشهايي را که سال 1386 به تئاتر شهر تحميل شدند و زيبايي آن را خدشهدار کردند، پاک کند و وقتي مجموعه آماده شد، آن را به مرکز هنرهاي نمايشي بسپارد.

وي با تشريح مزاياي واگذاري تعميرات تئاتر شهر به شهرداري، گفت: در سالهاي اخير، شهرداري نشان داده که ميتواند ساختمانهايي زيبا، درست و اصولي بسازد، چون هم بودجهاش را دارد و هم امکاناتش را.

اين بازيگر تئاتر، سينما و تلويزيون ادامه داد: من بهعنوان يک تئاتري فکر ميکنم دادن مسئوليت تعمير تئاتر شهر به شهرداري، راهحلي معقول و درست باشد، زيرا تعميرات تئاتر شهر نيازمند اقدام مهمي است. ازآنجاکه زيربناي اين مجموعه نشست کرده، بايد به آن بتن تزريق شود و انجام اين کار از عهده شهرداري برميآيد نه مرکز هنرهاي نمايشي و وزارت ارشاد.

وي همچنين پيشنهاد ديگري را درباره بهبود وضعيت پارک «دانشجو» ارائه کرد: شهرداري ميتواند براي اين پارک برنامهريزي کند تا کل فضاي اين پارک به مکاني فرهنگي متناسب با تئاتر شهر تبديل شود، نه اينکه فعاليتهاي تئاتر شهر و پارک دانشجو مجزا باشند و هيچ تناسبي با هم نداشته باشند، زيرا متأسفانه در حال حاضر در اين پارک شاهد اتفاقات غيرفرهنگي هستيم.

کيانيان در پايان سخنانش گفت: ميتوان اين پارک را به پارک «نمايش» تبديل  کرده و آمفيتئاترهاي کوچک و روباز با سقفهاي متحرک در آن ايجاد کرد که حتي زمستان هم فعال باشند. با اين شيوه، شهرداري و مرکز هنرهاي نمايشي همکاري و زمينهاي ايجاد ميکنند تا دانشجويان تئاتر، آثار نمايشي خود مانند پرفورمنس يا ديگر انواع نمايش را اجرا کنند که اگر چنين شود، اين پارک به نقطه تلاقي فرهنگي مرکز هنرهاي نمايشي، شهرداري و دانشگاه تبديل خواهد شد.