هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

«بوستان مــادر» در بند افشــاگری یا روشنــگری؟

ماجراي ساختوساز در«بوستان مادر» و تغيير کاربري و صدور مجوز مغاير با ضوابط طرح جامع در پايتخت همچنان ادامه دارد، تا دستور رسيدگي ويژه رئيسجمهور به «ساختوسازهاي غيرمجاز در تهران» بار ديگر در سايه مجادله بينتيجه دو نهاد شهرداري و شوراي شهر به تعويق بيفتد! ساختوساز در اراضي بوستان مادر، بهرغم چندين بار اخطار و تذكر كتبي نهادهاي بالادستي بدون هيچ اقدامي از سوي مديران شهري براي توقف اين پروژه بلاتکليف ماند.

در مرز غربي جنوب منطقه کن طي دو سال اخير 35 هکتار از حاشيه رودخانه تملک و به بوستان عمومي تبديل شد که در حال حاضر بوستان جوانمردان در مرز رودخانه کن 55 هکتار است. اين زمين زماني متعلق به وزارت آموزشوپرورش و بانک ملي بوده و بر اساس توافقنامه انجامشده قرار بوده زمينهاي باقيمانده که هفت هکتار است به فضاي سبز عمومي بدل شود اما هنگام پيادهسازي نقشهها شرايط به گونه ديگري رقم ميخورد.

ارديبهشتماه سال جاري رئيس کميته محيطزيست شوراي شهر تهران بابت تغيير کاربري و اجازه ساختوساز غيرقانوني در زمين 1/7 هکتاري با کاربري فضاي سبز موصوف به بوستان مادر به شهرداري تهران تذکر داد و خواهان طرح سؤال از شهرداري تهران شد.موضوعي که به گفته داوودپور، نماينده شوراي عالي شهرسازي بر اساس مصوبات طرح جامع تهران کاربري اين زمين براي فضاي سبز عمومي است و بر اساس مصوبه طرح جامع تا سال 95 اجازه تغيير کاربري نداشته است. طبق اظهارات کارشناس کميته محيطزيست شورا و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري اين پروژه مجوز کميسيون ماده پنج را نداشته است. بااينحال نادري، معاون شهرسازي شهرداري اعلام کرد: اين پروژه تعطيل نخواهد شد، چرا که شوراي عالي شهرسازي و معماري نميتواند در هر دوره مصوبات قبلي خود را باطل اعلام کند.

واکنش نهادهاي نظارتي ذيربط

سرايت تخريب و تغيير کاربري به بوستانهاي شهر تهران، پاي کميته مبارزه با زمينخواري مجلس را هم به پرونده بوستان مادر باز کرد. همچنان که اعضاي شوراي شهر تهران نيز در واکنش به اين اقدام اعلام کردند اين زمين از ابتدا قرار نبوده است به بوستان عمومي تبديل شود و تغيير پهنه اين زمين در منطقه 5 غيرقانوني بوده است. محمد حقاني، عضو شوراي شهر تهران نيز گفته بود شهرداري زميني را که در طرح جامع قرار دارد و بنا بود به بوستان مادر تبديل شود، فروخته است. اگرچه پسازآن، شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب كرد که همه فعاليتهاي ساختماني واقع در بوستان مادر منطقه 5 شهرداري تهران ميبايست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پيشين شورا تعطيل شود اما اين اتفاق نيفتاد.

خطاب به حقاني : نگذار بگويم!

بااينحال عدم رسيدگي به اين روند غيرقانوني منجر به اين شد تا هفته گذشته صحن علني پارلمان محلي پايتخت به اعتراض محمد حقاني رئيس کميته محيطزيست شورا به تغيير پهنه بوستان مادر و سرعت ساختوساز و پاسخ شهردار تهران به آن، بگذرد. اعتراضي که با بگومگوها و افشاگريهاي جنجالي حاضران آن، مانند بمب در محافل رسانهاي تركيد و همه را شگفتزده كرد!

محمدباقر قاليباف شهردار تهران در اين جلسه اعلام کرد: کاربري زمين 1/7 هکتاري موسوم به بوستان مادر در منطقه پنج مطابق با مجوز شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور در دوره گذشته انجامشده است. پسازآن، مختاري مديرعامل سازمان پارکها بدون هماهنگي پشت تريبون قرار گرفت و با اعتراض به تذکر محمد حقاني گفت: نگذار بگويم در شهرداري چه سوابقي داشتيد. بااينحال در پايان اين جلسه حقاني اعلام کرد در خصوص اين پرونده هيچ صورتجلسهاي وجود ندارد و هنوز پاسخ 20 ابهامش در اين پرونده داده نشده است. به همين دليل اين تذکر را بهصورت سؤال از شهردار مطرح خواهد کرد.

حقاني در جلسه بعد شوراي شهر گفت: در جلسه پيشين برنامهريزيها بهگونهاي بود که اين اعتراض بهگونهاي ديگر نشان داده شود. خبرنگاران و دوربينهايي در شورا حاضر بودند که تا پيشازاين خبري از آنها نبود. او افزود: من طرح سؤال از شهردار نکرده بودم که وي در جلسه شورا حاضر شود من تذکر داده بودم و در اين جلسه فردي صحبت کرد که قرار نبود صحبت کند. من به اين شيوه اداره شورا و اينگونه اتفاقات معترض هستم.

احمد مسجد جامعي عضو شورا نيز با تائيد سخنان حقاني گفت: ما ميتوانيم الگوي رفتاري با گرايشهاي مختلف در جامعه ارائه دهيم بهشرط آنکه ادب همکاري را حفظ کنيم. اينکه فردي سؤالي بپرسد و ما در پاسخ ازسوابق وي جستجو کنيم، پسنديده نيست.

 مسجد جامعي تصريح کرد: تنها وجه قانوني نظارت ما بر شهرداري همين طرح سؤال است چرا که رابطه شورا و شهرداري مانند مجلس و دولت نيست که داراي ذيحساب و ديوان محاسبات باشند؛ بنابراين تنها ابزار ما همين تذکر و سؤال است. حال در چنين شرايطي اگر بياييم و در پاسخ بگوييم که سوابق فرد چه بوده دور از ادب همکاري است.

طرح جامع در درون کشوي ميز برخي ها

فارغ از اين حاشيه ها شهردار تهران با حضور در جلسه علني شوراي شهر تهران گفت: در اين قطعه زمين در دوران مديريتي من درختي قطع نشده است چراکه اساسا بوستاني وجود نداشت.

وي با بيان اينکه پس از انتخابم بهعنوان شهردار تهران ديداري با آقاي حقاني داشتم و به او گفتم که ما هر دو نيروي کار و تلاش هستيم، گفت: بارها به معاون خدمات شهريام اعلام کردم که حرف آقاي حقاني که سالها بهعنوان معاون خدمات شهري مشغول به فعاليت بودند را گوش دهند و من مکلف هستم حرمت پيشکسوتان را نگه دارم.

شهردار تهران با بيان اينکه در اين زمين که هفت هکتار است، نه 70 هکتار، از سال 84 که من بهعنوان شهردار انتخابشدهام، حتي يک درخت نيز وجود نداشت، گفت: در اين مدت هيچ طرح، رديف و اعتباري براي اين بوستان وجود نداشت.وي با بيان اينکه در دهه 70 برخي طرح جامع را درون کشوي ميزشان گذاشتند، افزود: ما در طرح جامع حفظ فضاي سبز را در دستور کار قرار دادهايم و حتي آقاي مختاري رئيس سازمان پارکها در هر زمين با سند، بيسند و حتي زمين باير مردمي درخت کاج کاشت.

قاليباف با بيان اينکه کميسيون ماده 5 متعلق به شهرداري نيست، گفت: برخيها فکر ميکنند شهرداري کميسيون ماده 5 ايجاد کرده تا در مواقع لزوم از آن استفاده کند اما بايد بگويم که بر اساس قانون اين کميسيون متعلق به شوراي شهرسازي است.

وي با بيان اينکه شهرداري تنها يک نماينده ناظر در کميسيون ماده 5 دارد، گفت: من حق ندارم حرمت قانون را نگه ندارم و اين در حالي است که نقشهها پيشازاين ابلاغشده بود.

او با بيان اينکه بهصراحت عنوان ميکنم قاليباف درختي را قطع نکرده چراکه پارکي در آن منطقه نبود، گفت: موضوع بزرگشده است، بنده 100 هکتار از باغات کن را که متعلق به مردم بود را در پهنه G قرار دادم، و امروز 10 درصد بيشتر از طرح جامع، فضاي سبز ايجاد کرديم. هنگاميکه من در مورد بوستان مادر شنيدم، بسيار متعجب شدم که چطور پارک تخريبشده اما من از آن اطلاعي ندارم که بررسيها نشان داد، قبل از مديريت بنده، درختان اين منطقه از بين رفته است.

ممانعت رئيس شوراي شهر از تذکر به شهردار

شهردار تهران برحسب كدام مجوز زمين بوستان مادر را تهاتر كرده است، بايد مستندات اين كار به شورا ارائه شود، اين گفته رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران خطاب به شهردار است.رحمتالله حافظي با اشاره به اينكه در جلسه بررسي موضوع پروژه بوستان مادر واقع در منطقه 5 شهرداري تهران سؤالي از شهردار تهران مبني بر اينكه اين زمين با چه قيمتي تهاتر شده است، مطرح كردم، گفت: از آنجا كه پاسخي دريافت نشد اين موضوع را در قالب تذكر به شهردار تهران مطرح ميکنم و خواهان دريافت اطلاعات و پاسخ هستم.

وي ادامه داد: بر اساس تبصره 13 بودجه سال 93 سقف اختيارات معاملات شهردار را 50 ميليارد تومان و در بودجه سال 92 نيز اين سقف 40 ميليارد تومان است اما برحسب اطلاعات موجود ارزش اين زمين 500 ميليارد تومان است ازاينرو تذكر به شهردار اين است كه به استناد كدام مجوز اين تهاتر صورت گرفته است و مستندات خود را به شوراي شهر تهران ارائه دهد.

رئيس كميسيون سلامت، محيطزيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، همچنين تأکيد كرد: بر اساس اطلاعات موجود زمين بوستان مادر براي هزينههاي پروژه صدر در قالب تهاتر به مجريان طرح واگذارشده است.

حافظي همچنين تأکيد كرد: اين تذكر به شهردار تهران به دليل ممانعت رئيس شوراي شهر تهران در صحن غيرعلني مطرح نشد.

بر اساس اين گزارش، به نظر ميرسد پاسکاري توپ تخلف ، در صحن علني شوراي شهر تهران، جاي خود را به توضيحات شفاف دراينباره داد و در جايي که ميبايست جزئيات اين پرونده جنجالي توسط شهرداري و شوراي شهر رسيدگي و اطلاعرساني ميشد در سايه حاشيههاي يک سناريو پنهان ماند.