همايش ملي معماري داخلي و دکوراسيون

شمار نشریه : 196

بنياد معماري ميرميران در تداوم برگزاري مسابقات سالانه معماري که در سال هاي قبل به تاثير رابطه عناصر بنيادين (پنج اصل نور، آب، گياه،خاک و باد) در شکل گيري فضاي معماري اختصاص داشت، در سال 1391 موضوع “معماري فردا” و در سال 1392 ” معماري و سينما” را انتخاب نمود و در سال جاري ” معماري بيونيک” را به عنوان موضوع مسابقه انتخاب كرده است.شرکت درمسابقه احتياج به ثبت نام قبلي ندارد.زمان تحويل طرح ها حداکثر تا ساعت 16 روز يکشنبه 07/10/93 مي باشد.جهت کسب اطلاعات بيشتر به  سايت بنياد معماري  ميرميرانwww.mirmiran-arch.org مراجعه شود.