هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کد رهگیــری در معامـلات مسکــن اختیــاری شد

به استناد رأي ديوان عدالت اداري، صدور کد رهگيري فقط در بنگاههاي املاک حالت اجباري دارد و آن دسته از متعاملين که بدون مراجعه به بنگاه، مستقيم به دفترخانه ميروند، براي اخذ مفاصا حساب مالياتي، ديگر نيازي به گرفتن کد رهگيري نخواهند داشت.

ديوان عدالت اداري با اين رأي، اخذ کد رهگيري در معاملات خريدوفروش مسکن را اختياري کرد.

مصوبه دولت دهم که بهموجب آن دريافت کد رهگيري براي همه معاملات خريدوفروش مسکن از 5 سال پيش اجباري شده بود، در جريان رسيدگي به شکايت فردي در اين خصوص، از سوي ديوان عدالت اداري لغو شد.

اين مصوبه با توجه به اينکه ارائه مفاصا حساب مالياتي به سردفتر پيش از صدور سند محضري الزامي است، باعث شد در طول 5 سال اخير، اخذ کد رهگيري از بنگاههاي املاک براي همه معاملات خريدوفروش مسکن به حالت اجباري درآيد.اما، هماکنون بهموجب رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، اين اجبار لغو و صدور کد رهگيري براي معاملات مسکن اختياري شده است.