هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار مسکــن به خواب زمستانــی می‌رود

مدير اجرايي سابق شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي کشور گفت: با توجه به کاهش صدور پروانههاي ساختوساز و روند بازار مسکن، تغيير محسوسي در اين حوزه پيشبيني نميشود.

بهرام غفاري، افزود: تغيير محسوسي در بازار پيشبيني نميشود و با توجه به اينکه زمستان فصل نقلوانتقال نيست بازار به خواب زمستاني خواهد رفت. وي با بيان اينکه تقاضا براي پروانه ساخت در بعضي شهرها تا 40 درصد کاهشيافته است، تصريح کرد: سرمايهگذاري در بازار مسکن در زمينه ساخت و خريد صورت نميگيرد.

غفاري با اشاره به اينکه مازاد عرضه در بازار وجود دارد و از سوي ديگر رکود عمومي در بازار پديد آمده، گفت: بعيد است که اين ميزان مازاد عرضه تکاني به بازار وارد کند.

مدير اجرايي سابق شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي کشور تأکيد کرد: سياستهاي عمومي ضد تورمي خود باعث تشديد رکود در بازار مسکن ميشود. وي با اشاره به اينکه طريقه تأمين اعتبار افزايش ميزان وام مسکن مشخص نيست، تصريح کرد: معلوم نيست بتوانند ميزان وام را افزايش دهند و تا چه ميزان تقاضاي مؤثر بر اساس آن ايجاد ميشود، اما در نهايت بعيد است بتواند به رونق بازار کمک کند.

غفاري با بيان اينکه بدون ترديد مذاکرات ژنو اگر به نتايج قطعي و روشن برسد ميتواند تغيير در رکود موجود بازار مسکن ايجاد کند، تصريح کرد: بدين ترتيب اميد به سرمايهگذاري در اين حوزه افزايش مييابد.

مدير اجرايي سابق شوراي مرکزي سازمان نظاممهندسي کشور خاطرنشان کرد: يکي از سرمايهگذاريهاي مهم در شرايط بحران، سرمايهگذاري معقول است که ميزان سرمايهگذاري با اميد به ثبات در بازار و اميد به آينده بيشتر ميشود.

وي تأکيد کرد: ميزان سرمايهگذاري در بازار در روند آن تأثيرگذار است و اگر سرمايهگذاران به سمت خريد ملک بيايند تا حدودي رونق به اين بازار بازميگردد.