هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   196   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

۲۴۸ پروژه نیمه تمام برای اجرا انتخاب شد

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه از 3 هزا پروژه عمراني نيمه تمامي که از دولتهاي قبل باقي مانده، 248 پروژه براي اجرا انتخاب شده است، گفت: برخي از اين پروژههاي نيمه کاره از پروژههاي مهر ماندگار هستند که بايد تا پايان دولت دهم به بهره برداري ميرسيد.

نديمي ادامه داد: خوشبختانه 70 درصد پروژههاي عمراني که براي ساخت انتخاب شدهاند از‌‌ همان پروژههاي نيمه تمام دولت قبل است و پروژه جديدي براي کلنگ زني مطرح نيست.

وي با بيان اينکه پروژه مسکن مهر را نميتوان جزو پروژههاي نيمه تمام مهر ماندگار دولت قبل قرار داد، تاکيد کرد: دولت پروژه مسکن مهر را به سازندگان واگذار کرده بود و قراردادهايي با پيمانکاران شرکتهاي دولتي يا خصوصي منعقد کرده است به همين دليل اين نوع  پروژهها جزو پروژههايي که بر عهده دولت است، محسوب نميشود.

عضو کميسيون اقتصادي ادامه داد: براي پروژه مسکن مهر در جدول برنامه از منابع عمومي بودجهاي تعريف نشده و مسکن مهر را نميتوان پروژه دولتي دانست چراکه از پول نفت و ماليات به طور مستقيم براي آن اعتبار تعريف نشد.

نديمي گفت: اگر امروز از 400 هزار ميليارد تومان اعتبار مورد نياز براي اتمام پروژههاي نيمه تمام بودجهاي و يا عمومي صحبت ميشود براي پروژههايي است که بخشي از اعتبار آن توسط پيمانکار تامين مالي شده است که يا از تسهيلات بانکي براي اين تامين اعتبارات استفاده کردهاند يا اينکه از آوردههاي پيمانکاران بوده است.