هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کرمي براي نجات زلزله زدگان

زلزلههاي شديد باعث خراب شدن ساختمانها و محبوس شدن افراد زير خروارها خاک و آجر ميشود. در اين زمان نجات دادن انسانها و به دست آوردن آمار افراد زنده زير آوار بسيار سخت است.

استفاده از سگهاي زنده ياب و دستگاههاي مختلف يکي از راههاي به دست آوردن آمار انسانهاي زنده است اما دقيقترين آنها نيست ازاينرو دانشمندان به دنبال ساخت وسايلي هستند که ميتواند با بيشترين سرعت و کمترين دردسر اين آمار را به ما بدهد.

يک گروه طراحي پس از ماهها تلاش به ايدهاي جالب رسيده است و آن هم کرمهاي نجات هستند. اين کرمهاي نجات ميتوانند بهراحتي به ميان آوارها رفته و با سنسورهاي خود اطلاعات لازم را به بيرون ارسال کنند.

بر روي اين کرمها همچنين يک دوربين به همراه ميکروفن نصبشده است تا در صورت مشاهده افراد از زندهبودن آنها آگاه شود. اين دستگاه ميتواند با اطمينان بالا به عمق بيشتري رفته و باعث زنده ماندن انسانهاي بيشتري شود.