کولرگازي اسپيلت هم صاحب آزمايشگاه شد

شمار نشریه : 195

پروژه آزمايشگاه مرجع کولرگازي اسپيلت با حضور رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، جمعي از مقامات عاليرتبه وزارت نيرو و معاون توسعه فناوري سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران افتتاح ميشود.

آزمايشگاه مرجع کولر گازي اسپيلت به همت مهندس کيوان سيدي نياکي، عضو هيئتعلمي پژوهشکده مکانيک سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران براي اولين بار در کشور تأسيسشده است. اين آزمايشگاه در تاريخ 27 مهر امسال در محل اداره کل استاندارد استان هرمزگان افتتاح ميشود.

آزمايشگاه مرجع کولرگازي اسپيلت در راستاي کاهش مصرف انرژي در کشور و با هدف بررسي مصرف انرژي کولرهاي گازي وارداتي به کشور در محل گمرک بندر شهيد رجايي بندرعباس و با سرمايهگذاري معاونت برق و انرژي وزارت نيرو طراحي و ساختهشده است.