هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پنکه هوشمند ژاپني براي کاهش مصرفانرژي

يک محقق ژاپني پنکه هوشمندي ابداع کرده که جهت قرار گرفتن افراد را رهگيري و در صورت نبود آنها در اتاق خاموش مي شود. اين پنکه در صورت حضور چند نفر در اتاق مدام جهت چرخش را تغيير داده تا کل محيط خنک شود. حسگر مادون قرمز علائم حرارتي محيط اطراف خود را تشخيص ميدهد و بر اين اساس جهت وزش باد را تنظيم ميکند.

«ايريش اوهياما» پنکهاي ابداع کرده که در آن يک حسگر مادونقرمز تعبيهشده است. اين حسگر مادونقرمز علائم حرارتي محيط اطراف خود را تشخيص ميدهد و بر اين اساس جهت وزش باد را تنظيم ميکند. اين پنکه در صورت حضور چند نفر در اتاق مدام جهت چرخش را تغيير داده تا کل محيط خنک شود.

پنکه هوشمند از قابليت چرخش 85 درجهاي برخوردار است و زماني که هيچ علامت حرارتي از وجود فرد در اتاق حس نکند بهصورت خودکار پس از يک دقيقه خاموش ميشود که اين کار به کاهش هزينههاي برق کمک ميکند.