هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توليد برق از گل آفتابگردان

يک شرکت شناختهشده در عرصه توليد تجهيزات پيشرفته الکترونيکي و ديجيتالي از طرح اوليه سيستمهاي حرارتي فتوولتائيکي پرده برداشته است که تحت عنوان "گلهاي آفتابگردان خورشيدي" معرفيشدهاند.

هر يک از اين سيستمهاي حرارتي که با نام تکنولوژيکي HCPVT معرفيشده است حدود 10 متر ارتفاع داشته و بر اساس يک مکانيزم جالبتوجه پرتوهاي خورشيد را تا دو هزار برابر بر روي يک نقطه متمرکز ميکند. در ادامه حدود 80 درصد اين انرژي به انرژي قابلاستفاده تبديل ميشود.

با استفاده از يک سري دريافتکنندههاي مجهز به ريز کانال که حاوي مايع خنککننده هستند هر يک از اين سيستمهاي حرارتي پايهدار مجهز به تراشههاي فتوولتائيکي ميشوند که قابليت چشمگيري در توليد برق، آب و حتي خنکي لازم براي را منازل دارند.

هر يک از اين گلهاي فلزي مجهز به صفحه مدوري به مساحت 40 مترمربع است که سطح آن از 36 آينه پلاستيکي بيضوي شکلي پوشانده شده و تنها دودهم ميليمتر ضخامت دارند.برآورد ميشود در يک روز آفتابي هر يک از اين سيستمهاي حرارتي 57 وات برق خورشيدي توليد کند. اين رقم براي کل سيستم 12 کيلووات برق خورشيدي تخمين زده ميشود.

احتمالاً از سال 2017 نخستين سري از اين سيستمهاي فوق مدرن براي توليد برق خورشيدي وارد بازارهاي جهاني خواهد شد و قطعاً تحولي بنيادين در اين صنعت را به راه خواهد انداخت.