هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اژدها تشنه ميشود!

شايد از تاثيرات خدابيامرز بروسلي بود که با آن جيغ معروفش مي پريد وسط صفحه تلويزيون سياه و سفيد ما و گوينده تلويزيون هم با شکوه و ابهت ميگفت: «اژدها وارد مي شود». ما هم بچه بوديم اسم خودمان را گذاشته بوديم «بروس علي» و توي کوچه با جيغ معروف «غوداااا»، با مشت و لگد توي پک و پوز هم مي زديم. آن سال ها، فقط اژدها وارد مي شد، اما چند سال که گذشت از دمپايي ابري بگير تا گيره سر و واشر سرسيلندر تريلي! عموما هم از چين وارد شد. با خودمان گفتيم حتما لازم بوده که وارد کرده اند، تازه چين هم نزديک هنگ کنگ، سرزمين آبا و اجدادي بروسلي است، پس اشکالي ندارد. اما قضيه به همين جا ختم نشد، يعني چيزي در بازار نماند که از جايي وارد نشده باشد، حتي مدتي گاز هم وارد ميکرديم، همان گازي که خودمان بزرگترين ذخايرش را در جهان داريم. چند روز پيش هم روزنامه ها نوشته بودند «آب هم وارد مي شود»! اين يکي که ديگر خيلي آبکي است! شما را نمي دانم، ولي من فکر مي کنم همه اش تقصير اين بروسعليهايي است که در سال هاي گذشته، بدون آمادگي جسماني! ميخواستند بروسلي باشند ولي از بروسلي بودن، فقط غداااا گفتنش را بلد بودند!