هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سنگر کاردانی را خالی می کنند

گروه گزارش: رئيس سازمان نظام کارداني استان فارس از تلاش کاردانها براي اخذ مدرک کارشناسي و ورود به سازمانهاي نظاممهندسي انتقاد کرد و ادامه اين روند را براي صنعت ساختمان کشور فاجعهبار دانست.

سيد محمدحسين ساختماني در گفتگو با پيام ساختمان، در خصوص دغدغه فعلي سازمان نظام کارداني گفت: کاردانها با اين وضعيت دانشگاههاي پولي، بهراحتي از موقعيت کارداني فرار و به مدرک مهندسي گرايش پيدا ميکنند؛ يعني جذب سازمانهاي نظاممهندسي ميشوند و سنگر کارداني را خالي ميکنند.

وي افزود: در حال حاضر تعداد کاردانها به مهندسان در کل کشور، شايد يکبههفت يا هشت باشد و اين واقعاً فاجعه است.

رئيس سابق سازمان نظام کارداني با انتقاد از عملکرد وزارت راه شهرسازي در خصوص رسيدگي به امور کاردانها، گفت: بعدازاين همهسال، وزارتخانه تعريف مشخصي از حوزه مسئوليت کاردانها به دست نداده و الزامات بهکارگيريشان را هم مشخص نکرده است.

ساختماني اين امر را موجب گريز کاردانها از موقعيت کارداني دانست و افزود: الآن کاردانهاي ما حتي با 60 سال سن، به دنبال مدرک مهندسي هستند؛ درصورتيکه در تمام دنيا تکنسينها کارهاي اجرايي عمران و آبادي را بر عهده دارند.

وي افزود: متأسفانه سطح علمي کاردانها هم با وجود کيفيت نازل سطح آموزشي در دانشگاهها، افت کرده و انتظارات روز را برآورده نميکند.

رئيس سازمان نظام کارداني استان فارس با بيان اينکه نياز به تکنسين در کارگاهها، اعم از کارگاههاي بزرگ يا کوچک بهشدت احساس ميشود و صنعت ساختمان از اين بابت با مشکل مواجه است، گفت: سازمانهاي نظام کارداني به لحاظ ساختاري قويتر شدهاند ولي به لحاظ آمار جمعيتي روزبهروز و بهشدت در حال کوچک شدن هستند که اين مشکل بزرگي براي صنعت ساختمان است.

ساختماني با تأکيد بر اينکه دولتمردان بايد فکري اساسي براي اين موضوع بکنند، افزود: دانش آموزان و پشتکنکوريها هم بايد از اول انتخاب کنند که ميخواهند مهندس باشند يا تکنسين؛ اينکه اول کاردان بشوند و بعد از چند سال به دنبال مدرک مهندسي باشند مشکلزاست.

وي با بيان اينکه تکنسين يک مهندس نصفهنيمه نيست، گفت: تکنسين براي خودش شخصيت مستقلي است که دانش و مهارت ويژهاي دارد.

ساختماني افزود: کاردان و تکنسين ساختمان مثل يک سيب کال نيست که بگذاريم زمان بگذرد و بعد از مدتي يک سيب رسيده و کامل شود، بلکه فينفسه کامل و در صنعت ساختمـان کشــور موردنياز است.