هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری سه نمایشگاه بزرگ در مشهد

*مهندس رضا عرفاني

امروزه روند ساختوساز در جهان با توجه به پيشرفت اين صنعت و فناوريهاي نوين آن که روزبهروز بيشتر عرضه ميشوند، چشمگير است. تا حدي که شاهد طراحي، ساخت و اجرا در کليه سطوح صنعت ساختمان و تأسيسات در جهان پيشرفته امروز هستيم. خوشبختانه در کشور ما، استان خراسان رضوي بهعنوان پيشرو در ساختوساز، سهم قابلتوجهي در معرفي تکنولوژيهاي ساختوساز روز را بر عهده داشته و دارد. ازاينرو شرکت مديريت پروژههاي نمايشگاهي درصدد است با کمک و حضور صنعتگران اين عرصه در محل دائمي نمايشگاه بينالمللي مشهد سه نمايشگاه مهم را بهطور همزمان برگزار نمايد:

هجدهمين نمايشگاه ساختمان و تأسيسات

چهارمين نمايشگاه صنعتي سازي و فناوريهاي نوين

يازدهمين نمايشگاه انبوهسازان و فرصتهاي سرمايهگذاري

جزئيات نمايشگاه

تاريخ برگزاري اين نمايشگاهها از 29 آبان تا 2 آذرماه 1393 و ساعت بازديد از ساعت 16 تا 22 خواهد بود.

تعداد بازديدکنندگان اين نمايشگاهها در سال گذشته بيش از 45 هزار نفر بود.

با توجه به فضاي قابلواگذاري به مشارکتکنندگان که 15 هزار مترمربع به شکل سرپوشيده و هزار مترمربع فضاي باز ميباشد، تعداد مشارکتکنندگان بيش از 300 شرکت خواهد بود.

مهمانان و مدعوين اين نمايشگاهها شامل معاون وزير و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن، اعضاي محترم کمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، شهرداران محترم کلانشهرها جهت حضور و بازديد، روساي محترم سازمانهاي نظاممهندسي کل کشور، معاونان محترم عمراني استانداري خراسان رضوي و ساير استانها، سازمان نظاممهندسي ساختمان خراسان رضوي و ... خواهند بود.

زمينه برگزاري و حضور

ازآنجاکه محل عرضه کالاهاي مختلف بهواقع يک بازار تخصصي براي جذب مشتري محسوب ميشود، برگزاري اين نمايشگاهها در حوزه صنعت ساختمان براي شناختن و شناساندن توليدات و بسترهاي سرمايهگذاري در اين بخش مهم اقتصادي بسيار مؤثر است. از سوي ديگر اين نمايشگاهها ميتواند سازوکار لازم را براي پيشرفت بخشهاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني و توليدي صنعت ساختمان فراهم نمايد. لذا اميد است که صاحبان و متخصصين صنعت ساختمان و تأسيسات و همچنين انبوهسازان محترم جهت رشد و ارتقاي صنعت ملي و تقويت اين حوزه حضور مؤثر و مقتدر در اين نمايشگاهها داشته باشند. خوشبختانه آثار مثبت برگزاري نمايشگاههاي سنوات قبل براي مشارکتکنندگان داخلي و خارجي موجب استقبال روزافزون از نمايشگاه سال جاري گرديده است. گفتني است؛ در نمايشگاههاي سال جاري ماشينآلات عمراني و راهسازي و امنيتي ساختمان و ... حضور چشمگير و فعال دارند.

اهداف

برخي از مهمترين اهداف برگزاري اين سه نمايشگاه شامل موارد زير است:

عرضه و معرفي آخرين دستاوردها و توليدات صنعتي داخلي و خارجي

معرفي فناوري و توانمنديهاي صنعتي و خدماتي و ايجاد امکان ارتباط و مبادله دانش فني

ايجاد امکان برقراري تماس مستقيم بين خريداران داخلي با فروشندگان توليدات صنعتي داخلي و خارجي جهت عقد قراردادهاي تجاري و بازرگاني

کمک به تغيير رويکرد توليدکنندگان ساختمان از روشهاي سنتي به صنعتي سازي

معرفي فرصتهاي سرمايهگذاري در بخشهاي مسکن و انبوهسازان به سرمايهگذاران گروههاي مختلف کالايي و خدماتي از جمله انبوهسازان، تعاونيهاي مسکن، توليدکنندگان مصالح و تجهيزات ساختماني و همچنين صاحبان تکنولوژي برتر براي حداکثر صرفهجويي انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها با توجه به واقعي شدن نرخ حاملهاي انرژي و تأثير آن در سبد هزينههاي خانوادهها

مدير اجرايي شرکت مديريت پروژههاي نمايشگاهي*