هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهران کمبود مجری ذی صلاح دارد

گروه گزارش: ارتباط بين مردم و مهندسان موضوع مهمي است که متأسفانه طي دهههاي گذشته جامعه مهندسي کشور عموماً به آن بياعتنا بوده است؛ امري که شايد به مذاق معدودي از جامعه مهندسي چندان خوش نيايد. بااينحال، هستند بسياري از مهندسان که اعتقاد دارند هدف نهايي از وجود نهادهايي همچون وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظاممهندسي، تنها ايجاد ساختوسازهاي با کيفيت و مقاوم است. ازجمله ميتوان از شخص وزير و رئيس نظاممهندسي کشور نام برد. حجتالله عزيزي، عضو هيئتمديره نظاممهندسي استان تهران نيز از وضعيت ارتباط مردم و مهندسان راضي نيست.  

پيام ساختمان: فکر ميکنيد چطور ميتوان ارتباط بهتري بين مهندسان و مردم ايجاد کرد؟

بايد بررسي شود در حال حاضر چه قدر مهندسان ما توانستهاند به بدنه اجتماع نزديک شوند. مثلاً چه نشستهايي را با روحانيون برگزار کردهاند؟ کداميک از سازمانهاي نظاممهندسي با روحانيوني که در مساجد، هيئتها، تکايا، مراسم ختم و ... حضور داشته و با مردم ارتباط دارند ؟ بايد ديد مهندسان چه جلساتي با تشکلهاي مشاوران خانواده داشتهاند ؟ مثلاً روانشناسان ميگويند محيط کار و منزل، در روحيه افراد و ميزان شادي يا افسردگي آنها نقش دارد. پس يک طراح و معمار اگر با کمک دانش و تجربه خودش و روانشناسان، سرپناهي را طراحي کند که در آن استانداردهايي را رعايت کرده باشد تا بهرهبرداران بتوانند در آرامش زندگي کنند، به بهداشت رواني جامعه کمک شاياني کرده است .

پيام ساختمان: پس به نظر شما ارتباط با عامه مردم به مهندسان در انجام وظايف حرفهايشان کمک ميکند؟

بايد ديد کسي که در يک ساختمان زندگي ميکند نگرانيهايش چيست. مثلاً الآن بحث انرژي مطرح است و با توجه به هدفمندي يارانهها بحث صرفهجويي در انرژي مهم شده است. شخصي را فرض کنيد که در ساختماني زندگي ميکند و پول شارژ زيادي ميدهد، چون خودش همهچيز را رعايت و در مصرف آب و گاز و برق مشترک دقت ميکند ولي واحد کناري اين فرد ممکن است رعايت نکند. وقتي يک نفر استفاده بهينه نميکند در حقيقت از جيب بقيه همسايهها هزينهها پرداخت ميشود. وقتي چنين فردي به يک متخصص ساختمان اين مشکل را بگويد، آنوقت آن مهندس متخصص، به فکر هوشمندسازي سيستمهاي مصرف ميافتد؛ سيستمهايي که بهجاي محاسبه مصرف انرژي بر اساس مترمربع يا تعداد نفرات، شاخص انرژي را در نظر ميگيرند و ميتواند بگويد که مثلاً شاخص انرژي فلان واحد سه برابر آن يکي واحد بوده؛ پس سه برابر بايد بيشتر پول بپردازد.

پيام ساختمان: چنين ارتباطي را چه شخصي بايد ايجاد کند؟

برقراري چنين ارتباطاتي بين مردم و مهندسان، جزو وظايف سازمانهاي نظاممهندسي و وزارت راه و شهرسازي است. البته شايد ممکن نباشد که تکتک هيئتمديره سازمانهاي استانها چنين ارتباطي را بگيرند، پس بايد مکانيزم اين ارتباطات تعريف شود. مشخصاً يکي از راههاي ارتباط مهندسان با مردم، شوراي شهر است. خوشبختانه ما در حوزه شهرسازي تفاهمنامهاي را با شوراي شهر تهران امضا کردهايم که همينجا فرصت را غنيمت ميدانم و از مديران دو مجموعه خواهش ميکنم نگذارند اين تفاهمنامه در حد امضا باقي بماند. مهمترين بُعد تفاهمنامه، اجرايي کردن آن است.

پيام ساختمان: سازمان نظاممهندسي استان تفاهمنامهاي هم براي صدور شناسنامه فني با شهرداري تهران امضا کرد، ولي هنوز نتايج آن براي مردم ملموس نشده است.

در مبحث شناسنامه فني همه فقط صحبت ميکنند. الآن آقاي دکتر آخوندي و آقاي مهندس ترکان، يعني سازمان نظاممهندسي و وزارتخانه روي موضوع مجري ذيصلاح اصرار دارند؛ پس چرا شيوهنامه تشخيص و اخذ صلاحيت شرکتهاي سازنده يا پيمانکار يا شرکتهاي طرح و ساخت اينقدر سخت است؟ بايد اين شيوهنامه را آسان کنند تا افراد حقيقي به تأسيس شرکت روي بياورند؛ تا چند مهندس با هم جمع شوند و بعد پروژههاي ساختماني را تحويل بگيرند تا به شناسنامه فني منجر شود.

پيام ساختمان: مگر ما کمبود سازنده داريم؟

در شهر تهران کمبود مجري ذيصلاح داريم. يعني تعداد شرکتهايي که مجري ذيصلاح محسوب ميشوند و ظرفيت خالي دارند به تعداد انگشتان يک دست رسيده است. ولي شيوهنامه تشخيص و اخذ صلاحيت شرکتهاي سازنده فوقالعاده سختگيرانه است. درصورتيکه چند مهندس متخصص و داراي صلاحيت که مدارک مستند خوبي از سابقه کاريشان دارند بايد بتوانند يک شرکت تأسيس کنند. اينها را نبايد در هزارتوي شيوهنامه ببرند که نتوانند تشکيل شرکت بدهند. اين شيوهنامه، پاشنه آشيل مجري ذيصلاحي است که الآن کمبود داريم.

پيام ساختمان: گويا آئيننامهها و شيوهنامههاي زيادي هست که بايد به آنها پرداخته شود؟

مهمترين بخش قانون که به نظرم نقطه برجسته مبحث دوم مقررات ملي است؛ شرکتهاي طرح و ساخت است که در دنيا فعاليت ميکنند. بهترين شرکت، شرکت (EPC) است که خودش طراحي ميکند و ميسازد. مبحث دوم هم به آن پرداخته ولي هنوز شيوهنامه آن وجود ندارد. انتظار داريم دفتر تشکلهاي حرفهاي وزارتخانه و آقاي دکتر شيباني که از جنس خود مهندسان است آن را تهيه کنند. اين شرکتها خيلي کاربردي هستند چون وقتي کسي کار مطالعات اوليه و طراحي را انجام ميدهد، اگر اجرا هم با همان مجموعه باشد مشکلات کمتر ميشوند.

پيام ساختمان: يکي از راههاي ارتباط مردم با جامعه مهندسي کشور و بالعکس، ميتواند رسانه ملي باشد. شما نقش صداوسيما را در اين حوزه چگونه ميبينيد؟

من اگر بخواهم به صداوسيما از يک تا 10 نمره بدهم در اين خصوص نيم نمره ميدهم! صداوسيما در مورد موضوعاتي که به مردم مربوط است، مثل همين مقررات ملي ساختوساز، هيچ کار نکرده درصورتيکه مسکن مهمترين نياز مردم است .