همزبانی صداوسیما با نظام‌مهندسی

شمار نشریه : 195

غلامرضا خراساني: با توجه به اينکه در ميان بلاياي طبيعي رخداده در کشور، بالاترين مخاطره و ميزان تلفات به زلزله اختصاص دارد، در تقويم مناسبتهاي کشور، روزهاي حدفاصل بين 19 تا 25 مهرماه هرسال «هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي» نامگذاري شده است. از سوي ديگر، ازآنجاکه بيشترين تدابير افزايش پايداري متوجه طراحي و اجراي سازهها و تأسيسات حياتي مقاوم در برابر زلزله است که مهندسان عضو سازمان نظاممهندسي ساختمان مستقيماً با ارائه خدمات مهندسي با آن مواجهاند، لذا روابط عمومي اين سازمان در راستاي اطلاعرساني و آگاهي بخشي به جامعه و براي طرح موضوع از سوي سازمان نظاممهندسي استانها در زمينههاي طرحهاي اسکان موقت بلافاصله پس از رخداد زمينلرزه، اسکان دائم، طراحي و اجراي ساختمانهاي مطابق با آييننامه 2800 ؛ روز چهارشنبه 23 مهرماه، «نشست تخصصي ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي» را با حضور مهندس ترکان رئيس سازمان، هيئترئيسه شوراي مرکزي، روسا يا نمايندگان سازمان نظاممهندسي ساختمان استانها، اعضاي گروه تخصصي عمران شوراي مرکزي در محل ساختمان شوراي مرکزي برگزار کرد. اين نشست تخصصي مهمان ويژهاي هم داشت که حضور وي به نتايج خوبي هم براي صنعت ساختمان کشور منتج شد.

امضاي تفاهمنامه نظاممهندسي و انجمن مهندسي زلزله

سازمان نظاممهندسي ساختمان و انجمن مهندسي زلزله ايران تفاهمنامه همکاري امضا کردند.

به گزارش پيام ساختمان، تفاهمنامه همکاري سازمان نظاممهندسي ساختمان و انجمن مهندسي زلزله ايران، در راستاي ارتقا و بهروزرساني دانش مهندسان، بهعنوان يکي از وظايف سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان، به امضاي اکبر ترکان و محسن غفوري آشتياني رئيس انجمن مهندسي زلزله ايران رسيد.

اين تفاهمنامه که در ماده 15 قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان بر آن تأکيد شده، بهمنظور برگزاري دورههاي آموزشي و سمينارهاي علمي توسط انجمن مهندسي زلزله ايران در مراکز آموزشي سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان در سراسر کشور و همچنين همکاريهاي مشترک علمي در جهت تحقق سياستهاي کلي نظام در زمينه پيشگيري و کاهش خطرات ناشي از زلزله بين سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور و انجمن مهندسي زلزله ايران در تاريخ 23 مهر 93 امضا و مبادله شد.

گفتني است بر اساس اين تفاهمنامه، تعهدات طرفين بهموجب قراردادهايي خواهد بود که بعداً منعقد خواهد شد.

آغاز صدور شناسنامه فني ساختمان با امضا فروشي!

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور در خصوص صدور شناسنامه فني ساختمان گفت: اگرچه ممکن است در ابتداي کار، صدور شناسنامه فني ساختمان با امضاي مهندسان امضافروش آغاز شود ولي بيشک ما بهتدريج قادر خواهيم بود تا به وضعيت خوب و ايده آل در اين زمينه دست پيدا کنيم.

اکبر ترکان در «نشست تخصصي ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي» و در حاشيه امضاي تفاهمنامه همکاري مشترک با انجمن مهندسي زلزله ايران اظهار کرد: ساخت ساختمان توسط مجري ذيصلاح سالهاست که در قانون آمده است اما به دلايلي که هنوز شکافته نشده، اين قانون عملياتي نشده است.

وي تصريح کرد: شايد در ابتدا در رابطه با شناسنامه فني ساختمان بگويند ظاهرسازي است اما همينکه ساختمان داراي شناسنامه بوده و مهندسي آن را امضا ميکند معرف اين است که ساختمان بر اساس اصولي ساختهشده است.

ترکان با اشاره به اينکه آغاز کار صدور شناسنامه فني ساختمان با امضاي مهندسان امضا فروش خواهد بود، افزود: هرچند اين کار با اشکالاتي شروع ميشود اما بهتدريج به يک وضعيت اطمينانبخش در رابطه با صدور شناسنامه‌‌هاي فني ساختمان ميرسيم.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور همچنين با تأکيد بر اينکه بيمه کيفيت ساختمان زنجيرهاي از بيمه و بازرسي فني است، گفت: اين بدان معناست که در افق و چشماندازي که ما به آن فکر ميکنيم بايد تسهيلات بانکي ارائه شود.

وي ادامه داد: در واقع همه زنجيره بايد با هم کار کنند تا بتوانيم ساختماني داشته باشيم که در مقابل خطرات ايمن باشد.

گلايه از کمکاري رسانه ملي

ادامه نشست تخصصي ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي به شرح فعاليت سازمانهاي استانها و بيان مشکلات و مسائل اين حوزه گذشت. اگرچه فعاليتها و نيز مشکلات سازمان استانها کمابيش به هم نزديک و شبيه به هم بود ولي يکي از اعضاي گروه تخصصي عمران سازمان استان اصفهان به موضوعي پرداخت که در سخنان ديگر اعضاي اين گروه وجود نداشت.

سيد محمود نجفيالموسوي با اشاره به اينکه در اين جلسه به نقش حوزههاي مختلف در توسعه پايدار اشاره شد، گفت: به نظر من در حوزهاي که خيلي نقص و کمکاري وجود دارد و باعث مشکلات زيادي ميشود نقش رسانهها در تبيين جايگاه نظاممهندسي و تشويق و ترغيب مردم به استفاده از خدمات مهندسي کمرنگ است.

مهندس نجفي با بيان اينکه معمولاً صداوسيما تنها زمان وقوع حادثهاي به حوزه صنعت ساختمان ورود ميکند ، افزود: حتي در اين موارد هم با مردم غير کارشناس و فاقد صلاحيت در خصوص مسائل مهندسي مصاحبه ميکنند! ولي هيچوقت با مهندسان سازنده و تيم مشاوران آن پروژه گفتگو نميکند تا مشخص شود علت اصلي آن اتفاق چه بوده است.

وي با اذعان به اينکه گاهي برنامههاي مستند خارجي خوبي در خصوص ساخت سازههاي مقاوم و ايمن يا خانههاي هوشمند از صداوسيما پخش ميشود، گفت: متأسفانه کمتر شاهد هستيم که برنامهاي از ساخت سازههاي ايمن يا با مصرف انرژي بهينه در کشور خودمان ساخته و آماري ارائه شود از اينکه چنين ساختمان ايمن و بهينهاي، چه قدر در زلزله و حوادث مقاوم بوده و يا ازنظر مصرف انرژي در کشور ما که بحران هدرروي انرژي و آب را داريم چنين عملکردي دارد و از اين طريق عملکرد خوب مهندسان را نشان بدهند.

وي افزود: اگر جنبههاي مثبت اين قضيه توسط رسانه ملي نشان داده شود در بازگشت اعتماد عمومي مردم به مهندسان ميتواند خيلي مؤثر باشد.

نظاممهندسي حرفهاي فني ميزند

ازآنجاکه پيام ساختمان پيشازاين هم در خصوص عملکرد رسانه ملي در حوزه صنعت ساختمان گفتگوهايي با برخي مسئولان و نيز فعالان اين عرصه داشت، گفتههاي عضو گروه تخصصي عمران سازمان استان اصفهان بهانهاي شد تا پس از اتمام «نشست تخصصي ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي» و درحاليکه مهندس ترکان براي رسيدن به فرودگاه عجله داشت نظر وي را در اين خصوص جويا شويم.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان به خبرنگار پيام ساختمان گفت: گفتگوهاي امروز همکاران و دوستان ما، در برنامه کاري ما قرار دارد و برنامه داريم تا در اين موارد با صداوسيما صحبت کنيم و اميدواريم به نتايج خوبي برسيم.

اکبر ترکان افزود: نکته اين است که ما در سازمان نظاممهندسي حرفهاي فني ميزنيم . بهعنوانمثال ما در اينجا در رابطه با ايمني در برابر زلزله، کيفيت ساختوسازها و حفظ سرمايههاي مردم حرف ميزنيم .

ترکان تصريح کرد: بايد با آنها صحبت کنيم و بگوييم نميشود که يکي به يکزبان و ديگري به زبان ديگري حرف بزند! زبان ما همزبان حرفهاي است.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان کشور ابراز اميدواري کرد: سازمان صداوسيما در موضوعات مربوط به حفظ جان و سرمايههاي مردم و ارتقاي ايمني ساختمانها به سازمان نظاممهندسي ساختمان و مهندسان کمک کند و با آنها همزبان شود.