هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خواسته مکعب آجری از جعبه جادویی

ساختمان ها روي شيب 45 درجه ساخته شده اند. آنهايي هم که ماشين دارند، به سختي در شيب پارک کرده اند. بالاتر از آخرين خانه، تنها کوه است با بوته هايي که از گرما و بي آبي خشک شده اند. از آنجا به پايين، کوچه هاي کم عرضي است که شيب بسيار تندي دارند. تعدادي از خانه ها مخروبه اند و خانه هاي باقي مانده در آستانه فروپاشي. لوله هاي گاز به ارتفاع بيش از 2 هزار و 500 متر نرسيده است و تنها سيم هاي بي محافظ برق روي آسمان با هر بادي به رقص در مي آيند. بعضي از خانهها با پرده حصيري، برزنت يا ايرانيت از هم جدا شده اند. با اين همه، روي پشت بام بسياري از خانه ها «ديش هاي ماهواره» جا خوش کردهاند.

 اما سازمان صدا و سيما که تنها متولي قانوني پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني در سراسر کشور با ده ها هزار نفر پرسنل و سالانه ميلياردها تومان بودجه است و تنها بخش سيماي آن داراي 22 شبکه ملي، 10 شبکه بينالمللي و 34 شبکه محلي است از اين همه بودجه، شبکه، آنتن و غيره، کمترين سهم را به صنعت ساختمان کشور داده است، آن هم اگر برسد! بي هيچ شکي اختصاص بخشي از برنامه هاي سازمان صدا و سيما به صنعت ساختمان کشور، خواسته به حقي است که وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي بايد به شدت بر آن پافشاري کنند.