ایجاد فضای رقابتی بر عهده تشکل‌های خصوصی

شمار نشریه : 195

در حاشيه برگزاري نمايشگاه بينالمللي معدن، صنايع معدني، ماشينآلات، تجهيزات و صنايع وابسته همزمان با نمايشگاه تأسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي منطقه خاورميانه گفتگويي نيز با سيد محمد فاطميان، مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتيم و از او درباره مشکلات فعالان اين صنعت پرسيديم. 

مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال که آخرين آمار و ارقام تأمين صنايع معدني در بازار داخلي چه ميزان است، ميگويد: در حال حاضر توليد صنايع معدني ايران پاسخگوي 90 درصد گروه کالاهاي مختلف است. يعني آنچه در معادن توليد ميشود و تبديل به صنايع معدني شده است ، 100 درصد پاسخگوي نياز داخلي هم از نظر کميت و هم از نظر کيفيت محصولات است. در برخي از محصولات نيز ممکن است تا 90 درصد نياز تأمين شود، مثلاً در توليد آلومينيوم در کشور، پودر آلومينيوم به نسبت موردنياز براي توليد شمش آلومينيوم کم است اما در اين قسمت نيز 50 درصد نياز برطرف ميشود.

وي در مورد دغدغه فعالان اين صنعت در بازارهاي داخلي و خارجي، پاسخ ميدهد: هيچوقت نميتوان در هيچ دورهاي گفت که مشکلي وجود ندارد و همواره مشکلات وجود دارد، اما بهترين کار اين است که بتوان در شرايط مشکل وارد بازار رقابت شد. ضمن آنکه در بازار خارجي ازآنجاکه صنايع معدني بهعنوان يک کالاي سنگين محسوب ميشود براي صادرات آن بيشتر کشورهاي همسايه را در دستور کار ر دارد.

فاطميان همچنين عنوان ميکند، بخشي از اين فضاهايي که ممکن است ايجاد شود ناشي از حضور فعالان رقيب در کشورهاي هدف صادراتي است، با توجه به اينکه فضاي بازار رقابتي است و رقيبان ميخواهند جاي خود را تضمين کنند مشکلاتي را به وجود ميآورند؛ يعني بايد گفت ورود به بازار يک موضوع و ماندن در بازار موضوع دوم و مهمتر از آن هم توسعه بازار است.

وي توصيه ميکند؛ تشکلهاي توليدي و انجمنهاي تخصصي خود بايد به سمت ايجاد تشکلهاي صادراتي پيش بروند، که اين اقدام از طريق تشکيل ساختاري با هدف تشکل هلدينگ صادراتي ميتواند منابع حاصل از ورود به بازارهاي جديد و عقد قراردادها را بين خود آنها تقسيم کند و با ايجاد برنامهريزي و هماهنگي با يکديگر  بازار خوبي داشته و در رقابت با ديگران بهتر عمل کنند.

مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که آيا خود تشکلها بدون حمايت از دولت بايد فضاي رقابتي ايجاد کنند، عنوان ميکند: حمايت يک تعريف کلي است و دولت وظايفي در اين راستا دارد که تاکنون نيز در اين امر کوتاهي نکرده است. اما معتقدم نميتوان يک نسخه کلي براي شرکتها و سرمايهگذاران تعيين کرد و بهتر است که خود تشکلهاي بخش خصوصي در قالب اين ساختارها در بازار ورود پيدا کنند.

فاطميان در خصوص شرايط نامناسب فعالان اين صنعت معتقد است: کيفيت کالا ميتواند قيمت کالا را افزايش دهد، چون يک بازارياب خوب زماني که به فکر توليد باکيفيت باشد ثروت و پول هم به دنبال آن خواهد آمد. فاطميان ميگويد: روابط ايران با کشورهاي ديگر نسبت به دو سال پيش بهتر شده است، بهاينترتيب شرکتها ميتوانند در بازار رقابتي کالاي خود را معرفي کنند.

مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکيد ميکند يکي از روشهاي افزايش کيفيت محصولات و رقابتي شدن توليد داخلي اين است که همواره در تعامل با شرکتهاي خارجي و شرکتهاي توليدکننده رقيب باشيم که اين اتفاقات ميتواند در قالب نمايشگاههاي داخلي و خارجي شکل بگيرد.

آمار رشد توليدات صنعتي

به گفته مديرکل دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صادرات سيمان رتبه اول منطقه خاورميانه و رتبه سوم جهان را داريم.سال گذشته 19 ميليون تن سيمان صادرشده و در شش ماه ابتدايي امسال نسبت به شش ماه سال گذشته نيز حدود 6.5 درصد صادرات سيمان رشد داشته است که طبق برنامه پيشبينيشده امسال تا 24 ميليون تن سيمان صادر ميشود، در ساير بخشها همچون کاشي، آجر، گچ، سراميک و غيره نيز شرايط خوبي داشتيم.

ضمن آنکه دولت تمام تلاش خود را در اين راستا کرده تا دائماً مزيتهاي صادراتي در کشورهاي هدف را از طريق لينکهاي ارتباطي سازمان توسعه تجارت منعکس ميکند.