هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

36سال انتـظار برای خــانه دار شدن

بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازي سالهاي 1389 تا 1391 بيشترين طول دوره انتظار براي مسكن دار شدن خانوارهاي ايراني بود؛ بهطوريکه در سال 1389، هر خانوار ايراني با ذخيره يکسوم درآمد خود براي خانهدار شدن بايد 35 سال انتظار بكشد و اين ميزان با افزايش درآمد در سال 1390 به 33 سال و در سال 1391 با افزايش قيمت مسكن به 36 سال رسيد. خانوارهاي ايراني بر اساس آمار عملكردي وزارت راه و شهرسازي در سال 1391 اگر تمام درآمد سالانه خود را ذخيره كنند ظرف 12 سال خانهدار خواهند شد و با ذخيره يکسوم حقوق خود بايد براي خانهدار شدن 36 سال انتظار بكشند.

 شاخص دسترسي به مسكن شهري براي يک واحد نمونه 100 مترمربعي (ذخيره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال 1376، 5 بوده است كه اين شاخص در سال 1383 نيز 5 و در سال 76 به 6 رسيده است.  اين شاخص كه بر اساس درآمد خانوار و قيمت مسكن در هر سال بنا بر گزارشهاي هزينه- درآمد مركز آمار ايران و گزارشهاي آماري دفتر برنامهريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن تهيهشده است، نشان ميدهد كه شاخص دسترسي (ذخيره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال 1371، 6 بوده كه اين رقم در سال 1376 به عدد 5 ميرسد.

 بهعبارتديگر در سال 1371 هر خانوار ايراني با محاسبه قيمت يك واحد نمونه 100 مترمربعي شامل 21700 ريال و درآمد 3541 ريال طول دوره انتظار(ذخيره يکسوم درآمد سالانه خانوار) 18 سال بوده است كه در سال 1376 با افزايش درآمد به 12116 ريال و قيمت مسكن 59700 ريال، طول دوره انتظار به 15 سال رسيده است.

 همچنين در سال 1384 هر خانوار ايراني با محاسبه قيمت يك واحد نمونه 100 مترمربعي شامل 53.679 ريال و درآمد 303.300 ريال طول دوره انتظار (ذخيره يکسوم درآمد سالانه خانوار) 17 سال بوده است كه در سال 1391 با افزايش درآمد با برآورد 158.967 ريال و قيمت مسكن 1.920.000 ريال طول دوره انتظار به 36 سال رسيده است.

 بنابراين گزارش در سال 1388 هر خانوار ايراني با محاسبه قيمت هر واحد مسكوني شامل 732.500 ريال و درآمد 93.603 ريال طول دوره انتظار 17 سال بوده است كه در سال 1391 با افزايش درآمد با برآورد 158.967 ريال و قيمت يك واحد مسكن 1.920.000 ريال طول دوره انتظار به 36 سال رسيده است.

 بر اساس آمار عملكردي سال 1392 وزارت راه و شهرسازي، كمترين دوره انتظار براي مسكن دار شدن  در20 سال اخير از سال 1371 تا 1391 مربوط به سال 1379 بوده كه به 12 سال رسيده است. در اين سال شاخص دسترسي به مسكن به عدد چهار رسيده است.

 شاخص دسترسي به مسکن از نسبت متوسط قيمت مسکن به متوسط درآمد سالانه خانوار به دست ميآيد. توضيح اينكه اگر يك خانوار در شرايطي تمام درآمد خود را و كامل پسانداز كند در سال 1391 ميتوانست ظرف 12 سال خانهدار شود اما در يك شرايط طبيعي (با توجه به مخارجي كه دارد) اگر يکسوم درآمد خود را ذخيره كند براي خريد يکخانه بايد 36 سال انتظار بکشد كه عدد 36 به «طول دوره انتظار» تعبير ميشود.