پرسش و پاسخ حقوقی

شمار نشریه : 159


پرسش- در چه شرايطي مستأجر قبل از اتمام مدت اجاره مي‌تواند از دادگاه فسخ مورد اجاره را درخواست نمايد؟

پاسخ- طبق ماده 12 از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1365 كه در 5 بند اشاره شده است:

1) در صورتي كه عين مستاجره با اوصافي كه در اجاره‌نامه قیدشده، منطبق نباشد با رعايت ماده 415 از قانون مدني (خيار رويت و تخلف وصف، بعد از رويت، فوري است)

2) اگر در اثناي مدت اجاره، عيبي در عين مستاجره حادث شود كه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد

3) در مواردی كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر، تحقق يابد

4) در صورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره، از طرف كليه ورثه

5) هرگاه مورد اجاره کلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل تعمير نباشد يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.

پرسش- خانواده ای يك آپارتمان 150 متري را اجاره كرده‌اند و بعد از آنكه 4 ماه از انقضای مدت اجاره مي‌گذرد از تخليه و تحويل آپارتمان امتناع مي‌نمايند. مالک ساختمان نسبت به درخواست تخليه به شوراي حل اختلاف مراجعه و خواهان رسیدگی شده است. برای دريافت اجاره‌هاي معوقه و 4 ماهي كه در تصرف داشته‌اند، چگونه اقدام شود؟

پاسخ- چنانچه مبلغ دريافتي اجاره از 5 ميليون تومان تجاوز كند، دادخواست را به دادگاه محل مورد اجاره با عنوان مطالبه اجاره‌بها (طبق اجاره‌نامه تنظيمي براي دوراني كه در زمان عقد اجاره بوده است با همان ميزان اجاره) تقدیم كند اما در خصوص زماني كه پس از انقضای مدت اجاره همچنان در تصرف مستاجره بوده است، دادخواست با عنوان مطالبه اجرت‌المثل ايام تصرف مي‌باشد و مالک مي‌تواند بر اساس همان مبلغ قبلي، اجاره معوقه خود را مطالبه كند. يا اينكه اگر اجاره آن ملك افزايش داشته است با جلب نظر كارشناسي، اجرت‌المثل ايام تصرف مستأجر را مطالبه نماید.