640هزارو 700میلیارد تومان نقدینگی

شمار نشریه : 195

زنگ خطر افزايش نقدينگي به صدا درآمده است . مديرکل اقتصادي بانک مرکزي در تازهترين اخبار خود اشارهاي به آخرين آمار متغيرهاي پولي داشته و در اين مورد  اظهار داشت: در 5 ماهه اول سال جاري حجم نقدينگي نسبت به اسفندماه سال گذشته 7.7 درصد افزايش يافت و به 640 هزار و 700 ميليارد تومان رسيد.

 ابوالفضل اکرمي افزود: اين رقم در مقايسه با مرداد سال گذشته 30.3 درصد رشد داشته که البته 3.7 درصد از اين رشد ناشي از افزودن آمار نقدينگي مؤسسات جديد پولي به آمارهاي بانک مرکزي است.مديرکل اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به رشد منفي حجم پايه پولي در 5 ماهه اول امسال، تصريح کرد: در اين مدت پايه پولي به 110 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 4.2 درصد کاهش داشته و ضريب فزاينده پولي هم با 12.4 درصد افزايش به 5.8 رسيده است. حال با رشد پياپي تورم در ماههاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نميگذارد که مهمترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که بهجاي گردش در بخش توليد، سر از فعاليتهاي سوداگرايانه درآورده است. براي بررسي عواقب اين معضل  و بررسي راهکارهاي مناسب بهمنظور بهرهگيري مناسب از اين نقدينگيها ، سراغ کارشناسان اقتصادي رفتهايم:

کارخانههاي بزرگ تبديل به  انباري شده است

عضو کميسيون اقتصادي  با بيان  اين مطلب که بانکها بايد مسئوليت افزايش نقدينگي و تورم را بر عهده بگيرند، به پيام ساختمان گفت: کشور ما در مرحله حساسي قرار دارد و وابستگي به واردات باعث شده که بيشتر کارخانههاي توليدي کشور بهصورت نيمه تعطيل درآمده و براي استارت به نقدينگي نياز دارند .

موسوي لارگاني افزود : آژير قرمز وضعيت بيکاري به صدا درآمده و براي حل اين مشکل بايد دولت بانکها را موظف کند تمام نقدينگي را به سمتوسوي توليد بهخصوص درزمينه ساخت وساز مسکن هدايت کنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر کارخانههاي بزرگي مانند ذوبآهن تبديل به انبار شده و دليل اين اتفاق هم در رکودي است که بانکها مسبب آن هستند .اين نماينده مجلس تصريح کرد: کمسيون اقتصادي طي چند جلسه با حضور مديران عامل بانکها به موضوع نقدينگي ،تورم و بيکاري پرداخته است  و بانکها بايد هر چه سريعتر در زمينه فعاليتهاي خود تجديدنظر نموده و بيشتر به امور بانکداري بپردازند.

افزايش نقدينگي متناسب با رشد توليد، مسئله بدي نيست

يک کارشناس اقتصاد و مسکن با بيان اين مطلب که متأسفانه اين نقدينگيها به بخشهاي ساختاري اقتصاد ازجمله عمران، توليد و صنعت تزريق نشده است، به پيام ساختمان گفت:  ما شاهد افزايش نرخ  بيکاري و تورم در دوران رکود بودهايم و اين نقدينگيها در طي چند سال باعث  نامتعادل شدن اقتصاد کشور شده است

باقر ميلاني افزود:اگر نقدينگي به سمت سفتهبازي برود، آثار خود را در افزايش تورم نشان ميدهد و اگر هم نقدينگي به سمت توليد و بهرهوري برود، بهطورقطع شاهد کاهش تورم و افزايش توليد  خواهيم بود .وي ادامه داد: افزايش نقدينگي متناسب با رشد توليد، مسئله بدي نيست اما آثار منفي اين افزايش را زماني شاهد هستيم که نقدينگي درجايي غير از بخش توليد صرف شود. اين در حالي است که اگر از بنگاههاي اقتصادي و توليدي سؤال شود، متوجه ميشويد که نقدينگي در جايي بهجز توليد و تنها در مباحث دلالي و سوداگري هزينه ميشود .

ميلاني تأکيد کرد: دولت بايد بهشدت با افزايش نقدينگي و دلالي در کشور مبارزه کند و اجازه ندهد قلب اقتصاد کشور با ورود يک خون غليظ و پرقدرت (نقدينگي حاصل از فروش نفت) از تپش بيفتد .وي دوره کنوني را بهترين زمان براي ساختوساز هدفمند دانست و گفت: ساختوساز و عمران با 50درصد صنايع در ارتباط است و اگر اين صنعت رشد يابد بسياري از  مشکلات حل خواهد شد .

رشد بيرويه نقدينگي در سايه سکوت نمايندگان مجلس

يک کارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب که افزايش نقدينگي جلوي چشم نمايندگان مجلس رخ داده است، به پيام ساختمان گفت: نمايندگان مجلس هيچ انتقادي به اين افزايش نقدينگي ندارند و در مقابل اين بيانضباطيهاي مالي سکوت کردهاند بهگونهاي که در طول 5 ماه از سال 93 با افزايش 45 هزار و 951 ميليارد توماني نقدينگي روبهرو بوديم درحاليکه نهتنها بر توليد و ساختوساز افزوده نشد بلکه از تعداد فرصتهاي شغلي نيز کاسته شده است .

احمدرضا ميراوند افزود: حال که اوضاع وخيم شده است بايد نمايندگان بانکها را ملزم به خروج نقدينگيها به سمت توليد کنند و ساختوساز مسکن ميتواند خروجي خوبي براي اين نقدينگيها باشد .

رکود همراه با افزايش نقدينگي بسيار خطرناک است

پرويز کاکائي،کارشناس مسائل بانکي راهحل بهرهبرداري صحيح از افزايش نقدينگيها را در طرح انقباض پولي دولت دانست  و در اين مورد به پيام ساختمان گفت: اگر دولت بتواند تمام پروژههايي که جز هزينه اضافي براي دولت عايدي ندارد را متوقف نمايد ، ميتواند با هدايت اين سرمايهها به بخش مسکن و توليد انبوه و ساختوساز ، رکود موجود در اين بخش را از بين برده و رونق را به آن بازگرداند که رونق اين بخش ساير بخشهاي اقتصادي را تيز به تحرک وا ميدارد و درافزايش اشتغال و حل مشکل بيکاري نيز مؤثر خواهد بود.

 وي افزود: رکود همراه با افزايش نقدينگي براي اقتصاد کنوني کشور بسيار خطرناک است و دولت با هر روشي که ميتواند بايد از افزايش اين نقدينگي هاي سرگردان جلوگيري کرده و آن را به سمت توليد هدايت کند تا از هجوم نقدينگي ها به بازارهاي موازي مانند طلا،ارز و سکه که جز تورم حاصلي ندارد،جلوگيري شود . سرپرست حوزه شمال غرب بانک ملي استان کرمانشاه وجود نقدينگي هنگفت در جامعه را يکي از دلايل اصلي افزايش قيمت کالاها دانست و تصريح کرد: حجم نقدينگي بالا به اين معني نيست که تمام مردم داراي نقدينگي هستند و بايد توجه داشت که بخشي از اين نقدينگي در دست عده خاصي از مردم است.