هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

نهمین دوره جایزه معماری میرمیران

بنياد معماري ميرميران در تداوم برگزاري مسابقات سالانه معماري که در سال هاي قبل به تاثير رابطه عناصر بنيادين (پنج اصل نور، آب، گياه،خاک و باد) در شکل گيري فضاي معماري اختصاص داشت، در سال 1391 موضوع “معماري فردا” و در سال 1392 ” معماري و سينما” را انتخاب نمود و در سال جاري ” معماري بيونيک” را به عنوان موضوع مسابقه انتخاب كرده است.شرکت درمسابقه احتياج به ثبت نام قبلي ندارد.زمان تحويل طرح ها حداکثر تا ساعت 16 روز يکشنبه 07/10/93 مي باشد.جهت کسب اطلاعات بيشتر به  سايت بنياد معماري  ميرميرانwww.mirmiran-arch.org مراجعه شود.