دغدغه های تاسیسات را دریابیم

شمار نشریه : 195

نمايشگاه بينالمللي تأسيسات امسال در روزهايي برگزار شد که بار ديگر موضوع «اميد به رونق اقتصادي و رفع موانع رکود در صنعت» بر سر زبانها افتاده است.کارشناسان بر اين باورند که کشورمان با توجه به موقعيت استراتژيک خود در منطقه خاورميانه، آماده سرمايهگذاري درزمينه توليد تجهيزات تأسيساتي مبتني بر استانداردهاي روز دنياست. نمايشگاهي که هرساله بهمنظور معرفي جديدترين محصولات توليدي استاندارد در حوزه تأسيسات برگزار ميشود، هم شاهدي بر اين مدعاست.گزارشها نيز حاکي از آن است که توليدکنندگان موفق داخلي به لحاظ برخورداري از زيرساختهاي مطلوب صنعتي و همچنين منابع انساني کارآمد و متخصص نسبت به ديگر کشورهاي منطقه در جايگاه قابل قبولي قرار گرفتهاند. اما مهمترين دغدغه فعالان اين صنعت به گفته خود آنان، جاي خالي سياستهاي دولت و آماده نبودن بسترهاي سرمايهگذاري و عرضه محصولات به بازارهاي خارجي است، که همين امر انگيزه سرمايهگذاران خارجي در ايران را نيز تحت تأثير قرار داده است، چراکه تحت اين شرايط تعاملات دوسويه کمتر رخ ميدهد. استقبال از تکنولوژيهاي جديد تأسيساتي ايران در اين نمايشگاه بينالمللي و سابقه ديرينه برخي واحدهاي صنعتي و تأسيساتي ايراني بيانگر تجربيات ارزشمند آنها در حيطههاي صنعتي، توليدي و صادراتي است، تحت اين شرايط ايران ميتواند به يک پايگاه صادراتي مهم در منطقه خاورميانه تبديل شود، بهشرط آنکه دولت سياستها و برنامههاي آينده خود را در زمينه حمايت از سرمايهگذاري بيشتر و صدور تجهيزات و خدمات فني و مهندسي در بخش تأسيسات هدفگذاري کند.از طرفي اين کنش، واکنشهاي مثبتي را براي کشورمان به ارمغان خواهد آورد، موضوع برخورداري از فناوريهاي روز دنيا بهويژه در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي و جلوگيري از اتلاف انرژي در کشور که اين روزها از مهمترين دغدغه مسئولان و دستگاههاي اجرايي کشور تبديلشده است. بديهي است برداشتن گامهاي جديد همواره با دشواريهايي روبهرو است اما حمايت و تقويت از مهندسان و صاحبان مشاغل در حرفه مربوط به تأسيسات، خود بزرگترين سرمايهگذاري ملي محسوب ميشود.