پیمانکار جریمه تاخیراش را بپردازد!

شمار نشریه : 195

به يک نفر گفتند: آهاي، بيا اين يک قران را بگير، اين بار را بگذار روي کولت، زود ببر پشت فلان کوه تحويل بده! طرف هم جواب داد: به زبان خوشتان بيايم، به پول زيادتان، يا به راه نزديکتان؟ حالا حکايت پيمانکاران است که با اين وضعيت کمبود بودجه در کشور، بعضي وقت ها حتي نميتوانند به کارگران و کارمندانشان حقوق بدهند ولي از آن طرف، به محض بستن هر قراردادي و حتي قبل از اينکه پولي به دستشان برسد، بايد حق و حساب تامين اجتماعي را بپردازند! اگر هم طرف قراردادشان جايي مثل شهرداري باشد که ديگر نور علي نور است، چون خودش همان اول بسم الله پول را از حساب پيمانکار کم ميکند، ولي آن را با تاخير به حساب سازمان تامين اجتماعي ميريزد تا پيمانکار جريمه تاخيراش را نيز بپردازد! در حقيقت از اين طريق کمک مي کنند تا يک وقت پيمانکار سردرگم نشود که نداند با آن حجم انبوه پول بايد چه کند! اما اين سردرگمي خوشبختانه بابت داشتن پول زياد و حساب هاي بانکي چاق و چله، به هيچ وجه شامل سازمان تامين اجتماعي (که به گفته  انبوه سازان و پيمانکاران، فقط پول مي گيرد ولي کاري براي آنها نمي کند) نميشود، البته علتش را ما نمي دانيم ولي لابد نمي شود ديگر.