هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راهکار جدید کالیفرنیا برای مقابله با ترافیک

شهروندان ايالت کاليفرنيا بايد رفتهرفته خود را براي پرداخت ماليات بر تردد وسايل نقليه آماده کنند.

اگرچه به نظر ميرسد طرح دريافت ماليات بر تردد خودروهاي شخصي در ايالت کاليفرنيا به اين سرعت و حتي تا سال آينده ميلادي اجرايي نشود اما دور نيست روزي که شهروندان اين ايالت به ازاي هر کيلومتر مسيري که با خودروهاي خود ميپيمايند، مجبور باشند ماليات پرداخت کنند.

«جري براون»، فرماندار ايالت کاليفرنيا نخستين طرح آزمايشي دريافت ماليات بر تردد جادهاي به ازاي مسافت طي شده را به طرحهاي قانوني اين ايالت افزود. اين طرح پيشنهادي که از حمايت آژانسهاي حملونقل، گروههاي طرفدار محيطزيست و خودروسازان مهم برخوردار شد به تصويب قانونگذاران ايالت کاليفرنيا رسيد و بهموجب آن هيئتي متشکل از 15 نفر تشکيل ميشود تا طرح آزمايشي دريافت ماليات بر تردد خودرو را تا سال 2018 ميلادي زير نظر بگيرند.

اين اقدام کاليفرنيا را به بزرگترين ايالتي تبديل خواهد کرد که با کمک فنآوريهاي نوين، سيستم دريافت ماليات بر تردد خودروها را جايگزين دريافت ماليات بر مصرف سوخت کرده و بدين ترتيب خيابانها و جادههاي خود را مديريت ميکند. در حال حاضر شهروندان کاليفرنيا به ازاي مصرف هر گالن بنزين 48.5 سنت ماليات ميپردازند که اين رقم سالانه سه ميليارد دلار براي دولت کاليفرنيا درآمد دارد.