هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پوسته چوبـــی انعطاف پذیر

استوديو طراحي

 MammaFotogramma در شهر ميلان يک نوع انعطافپذير از پوسته چوبي مثلث شکل از تخته سهلاي روسي خلق کرده است. با الهام از پتانسيلي که آنها در اين متريال ديدند، اعضاي تيم "گوليو مازوتي" و "جيانلوکا لو پرستي" اين متريال را در طراحي يک باشگاه سنگنوردي در مونترال به کار بستهاند، محلي که سابقاً مشغول طراحياش بودهاند.

هنگاميکه متريال آن باشگاه در حد ايده و مفهوم بود، روش ساخت دقيق آن هنوز نياز به کار داشت. براي اين کار، به مونترال نقلمکان کرده و توانستند مواد و ترکيبات مختلف را براي اتمام طراحي آزمايش نمايند. نتيجه يک ورق تخته سهلاي روسي شد که به يک سري از مجموعه کاشيهاي مثلثي شکل که توسط يک شبکه از جنس وينيل نگه داشته ميشوند، منتهي شد.

مازوتي نقل ميکند:"در آن زمان ما به دنبال يک راهحل بوديم که نياز ما براي ايجاد اشکال پيچيده را برطرف سازد، چيزي که ما ساختيم يک پوسته بود که اجازه ميداد تا بر ساختار تمرکز کنيم و متريال را با آن سازگار نمائيم و به طراح و سازنده کنترل تام انعطافپذيري بدهيم تا در هرلحظه در طول روند پروژه بتوانند شکل را تغيير دهند."

در حال حاضر، طراحي اين پوسته انعطافپذير چوبي در حال بررسي ثبت اختراع است و گروه با فشار روبهجلو درحالتوسعه آن است. تيم با نجاري به نام "بيفي" در ميلان همکاري آغاز کرده و آرزو دارد که از اين متريال در ديگر کاربريهاي ممکن همانند پوششها و ديوارهاي انعطافپذير نيز بهره ببرد.

مازوتي نقل ميکند: "با تشکر از فنآوريهاي جديد، سازهها بسيار در حال شبيه شدن به بدن خود ما هستند. در اندام ما اسکلت، مفاصل و عضلات در حال انبساط و انقباض پشت پوست ما هستند و حرکات و وضعيت ما را تعريف ميکنند. اکنون اين پوسته چوبي بهسادگي يکراه مناسب و خلاقانه براي ارائه اين تصوير در فضاي معمارانه بيرون داده است".