هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برخلاف دنیـــــا عمل می کنیم

نشست علمي «پيشبيني زلزله و هشدار پيشهنگام» با حضور جمعي از دانشجويان و متخصصان در پرديس دانشکدههاي فني دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست که 14 نفر از صاحبنظران به ايراد سخنراني پرداختند، موضوعات مختلفي در رابطه با پيشبيني زلزله مطرح شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، مهدي زارع دانشيار پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله با حضور در اين نشست به بررسي سير توسعه سامانههاي هشدار پيشهنگام در دنيا پرداخت و گفت: در دانشگاههاي ما فعاليتهاي نسبتاً خوبي در بحث پيشبيني زلزله انجامشده است.

وي در ادامه به برنامه "چارچوب هيوگو" بهعنوان برنامه سازمان ملل متحد براي کاهش ريسک حوادث طبيعي اشاره کرد و گفت: در اين چارچوب پنج اولويت مطرحشده که چهار اولويت اول آن در زمينه پيشگيري و اولويت آخر در زمينه مقابله با حوادث يا به عبارتي پس از وقوع حادثه ميباشد. اين در حالي است که کشور ما تقريباً روشي متفاوت با اين موضوع را دنبال ميکند.

زارع خاطرنشان کرد: اولويت دوم در اين موضوع تشخيص، تخمين و رصد ريسکهاي سانحه و توسعه هشدار پيشهنگام نام دارد. اين بخش به اهميت توسعه راهاندازي سامانههاي هشدار براي تمام مخاطرات اصلي و طبيعي کشورهاي عضو اشاره دارد اما متأسفانه هنوز اين سامانه در کشور ما که زلزلهخيز است تعريفنشده است.

در ادامه اين نشست مسعود مجرب، فارغالتحصيل دکتراي مهندسي معدن دانشکده فني دانشگاه تهران به ارائه نتايج مطالعات خود در زمينه اجراي روشي موسوم به 8 براي پيشبيني زلزله در کشور پرداخت و افزود: بر اساس اين روش توانستيم پيشبيني زمينلرزهاي با بزرگاي بيش از 7 ريشتر را در شرق ترکيه قبل از وقوع زمينلرزه اول آبان 1390 وان انجام دهيم. علاوه بر اين با استفاده از روش مذکور توانستيم زمينلرزهاي با بزرگاي بيش از 7 ريشتر را در جنوب شرق کشورمان قبل از وقوع زلزله 27 فروردين 1392 سراوان پيشبيني کنيم.

اين نشست يک مهمان هم از مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي داشت. اسماعيل فرزانگان ، رئيس شبکه ملي شتابنگاري اين مرکز به اهم فعاليتهاي مرکز براي توسعه سامانه هشدار زلزله اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بيش از 10 هزار شتابنگاشت را از زلزلههاي 40 سال اخير کشور ثبت کردهايم. اين شبکه درواقع زيرساخت و زيربناي مهندسي زلزله در کشور ميباشد و بايد تلاشهاي لازم براي مدرن کردن اين شبکه صورت گيرد و در برنامههاي توسعه پنجساله بودجه اين کار مدنظر قرار بگيرد.

مصطفي علامه زاده، عضو هيئتعلمي پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله، سيد رضا مهر نيا، دانشيار دانشگاه پيام نور، مجيد معهود، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و ياسر رادان، استاديار دانشگاه صنعتي مالک اشتر از ديگر سخنرانان اين نشست بودند.