هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وقت تجدید نظر در قانون است

گروه ساختوساز: اداره شهر نيازمند پول هنگفتي است. بخشي از اين پول بايد توسط شهرداريها از محل درآمدهاي پايدار تأمين گردد و بخشي ديگر توسط دولتها. در اين ميان دولتها به دلايلي مانند نبودن بودجه لازم و مسائل ديگر حاضر به اين کار نشدهاند و البته شهرداري کلان شهرها هم فرصت را براي شهر فروشي و کسب درآمدهايي که به زندگي اجتماعي ساکنان آسيب ميزند، فراهم ديدند. بنابراين وضعيت آسايش در شهرها بهواسطه ساختوساز غيراصولي و فاقد پشتوانه شهرسازي و انسان مدارانه روزبهروز بدتر شد. در حال حاضر بيش از 70 درصد درآمد شهرداري از طريق ساختوساز تأمين ميشود و رکود ساختوساز بدترين خبر براي شهرداريهاست. پيام ساختمان در ادامه تهيه سلسله گزارشهاي مراجعات مردم به شهرداريها به سراغ يکي ديگر از مناطق 22 گانه تهران رفته است. 

دو استعلام متفاوت

مريم- م نخستين کسي بود که با خبرنگار پيام ساختمان به گفتگو پرداخت:« براي نقلوانتقال يک ملک به دفتر ثبتاسناد و املاک مراجعه کردم. آنها عنوان کردند بنده حدود 200 هزار تومان به شهرداري بابت عوارض نوسازي بدهکار هستم که من آن را پرداخت نمودم. واقعاً براي من تعجبآور است چگونه زماني که قرار است شهرداري براي مردم پروانه صادر کند، از سازمانهاي مربوطه استعلام ميکند و جواب استعلام حدود 2 ماه طول ميکشد اما زماني که قرار است از ما پول بگيرند، در طول يک روز جواب استعلام مشخص ميشود و بلافاصله عنوان ميکنند که شما 200 هزار تومان بدهکار هستيد.»

کلي پرونده براي جواب يککلمهاي

مراجعهکننده ديگري به پيام ساختمان گفت: بنده داراي يک باب مغازه سيگارفروشي هستم که براي مجوز نصب تابلوي آن اقدام کردهام. متأسفانه عنوان کردند به دليل کمبود ارتفاع سقف مجوز نصب تابلو به بنده تعلق نميگيرد. براي گرفتن اين جواب ساده يککلمهاي کلي پرونده تشکيل دادهام و در نهايت جوابي که بايد در ابتدا ميدادند را پس از دوندگيهاي زياد اعلام نمودند.چرايي اين موضوع را از کارمند شهرداري پرسيدم که پاسخ داد: نميدانيم. آخر سر هم نفهميدم رابطه بين تابلو و ارتفاع سقف چيست؟

مستأجر هيچ حقي ندارد

حميدرضا، اربابرجوع ديگري بود که کارش بدجوري گرهخورده بود و حسابي از دست قوانين شهرداري شاکي بود:« بنده مستأجر يک ساختمان 12 واحدي سهطبقه هستم. مالک ساختمان چندي پيش بر اساس طرح تفصيلي مجوز احداث 2 طبقه ديگر اين ساختمان را  از شهرداري گرفت. شهرداري هم بر اساس قانون اين اجازه را صادر کرد. از طرف ديگر از مدت قرارداد ما با مالک 9 ماه باقي مانده و هنوز سه ماه آن گذشته است.

وي افزود: درحاليکه ما ساکن هستيم، مالک ساختمان اقدام به اضافه نمودن طبقات بدون تخريب کرده است اما واقعاً سروصداي بيشازحد آسايش ما را از بين برده و پدرم که مشکل اعصاب و روان دارد، بيمارياش تشديد شده است. علاوه بر اين نکات ايمني توسط مالک رعايت نميشود و امکان اينکه تيرهاي آهن با پنجره و ديوار ما برخورد کند، زياد است. به همين منظور تصميم گرفتيم به شهرداري مراجعه کنيم و خواهان لغو مجوز ساختوساز وي شويم. شهرداري هم عنوان ميکند مالک حق ساختوساز و اضافه اشکوب دارد و اگر ميخواهيد از اين کار ممانعت کنيد، بهتر است با او توافق کنيد. حتي نهادهاي قانوني هم بهسختي ميتوانند کاري براي شما انجام دهند. در کل بنده فهميدم که مستأجر هيچ حقي ندارد.

نحوه پول گرفتن تغيير نميکند

جواني که ميگفت مخترع نرمافزاري براي انجام بهتر کارهاي مديريت شهري است به پيام ساختمان گفت: چندي پيش اين نرمافزار را به شهرداري منطقه ارائه کردم و قرار شد مبلغي را در اختيار بنده براي استفاده از آن قرار دهند. در کمال تعجب پس از يکي دو ماه آمدورفت، عنوان کردند مسئولي که با شما قرارداد بسته عوضشده و قرارداد کنسل است. حال نميدانم که آيا از اختراع بنده سوءاستفاده شده يا خير؟ ولي واقعاً اين طرز مديريت برايم جالب بود؟ چگونه نحوه پول گرفتن از مردم در هيچ دورهاي تغيير نميکند؟.

تمام کارها براي رضايت شهروندان است

محمد- ر، که نسبت به عملکرد پيمانکاران شهرداري معترض بود، به پيام ساختمان گفت:پيمانکاران شهرداري از حدود يک ماه پيش سنگفرش کردن معابر محله ما را شروع کردهاند. گذشته از اينکه انجام اين کار مدتها طول کشيد و مشکلاتي را براي کسبوکار ما به وجود آورد، سنگهايي که فرش شده جابهجا و خيلي زود کنده شدهاند. به بخش عمراني شهرداري مراجعه کردم و ماجرا را برايشان توضيح دادم. خوشبختانه عنوان کردند تمام اين کارها براي رضايت شهروندان است و هيچ پولي به پيمانکاران پرداخت نميشود مگر اينکه شهروندان اظهار رضايت کنند و کار آنها مورد تأييد کارشناسان قرار بگيرد. ايکاش شهرداري به همان اندازهاي که روي پروژههاي عمراني حساسيت دارد، نسبت به کيفيت ساختمانهاي شخصيساز هم حساسيت داشت.

ابطال پروانه قبل از ساختوساز

يکي ديگر از اربابرجوع شهرداري که راضي به نظر ميرسيد به خبرنگار ما گفت: پسازاينکه مجوز ساختوساز را از شهرداري منطقه گرفتم، با مشکل مريضي همسرم مواجه شدم و مجبور شدم همسرم را براي درمان به آلمان ببرم. در نتيجه بخش زيادي از پولم را بابت درمان وي هزينه کردم؛ ازآنجاکه سرمايهام براي ساختوساز کافي نبود تصميم گرفتم مجوز را باطل کنم. به همين دليل سراغ مسئولان رفتم و موضوع را به آنها اطلاع دادم و خوشبختانه عنوان کردند که چون هنوز عمليات ساختماني را آغاز نکردهايد، بيش از 90 درصد هزينهها به شما عودت خواهد شد.

تراکم فروشي کمتر شده است

آخرين مراجعهکنندهاي که با پيام ساختمان به گفتگو پرداخت، گفت: از زماني که دولت تدبير و  اميد روي کار آمده، شهرداري قدري دستبهعصا حرکت ميکند و خبري از واگذاري تراکمها مانند گذشته نيست. در دولت قبل هر کس تراکم ميخواست با اخذ مبلغي پول اين کار را ميکرد اما الآن ميگويند ملاک طرح تفصيلي است و امکانپذير نيست.

وي افزود: شهرداريها کاملاً بر اساس قانون حرکت ميکنند و به نظر من وقتش رسيده که تجديدنظر لازم در قانون صورت بگيرد چون مردم از قوانين موجود رضايت ندارند.