هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مخــــدوم بی عنــــایت

گروه ساختوساز: با توجه به رکودي که صنعت ساختمان را فرا گرفته است، پيمانکاران وضعيت خوبي ندارند و اندک پروژه‌‌هايي که در شرايط حاضر توسط پيمانکاران اجرا ميشوند، در بسياري از موارد حتي نميتوانند پاسخگوي حقوق پرسنل باشند. مشکلات به همينجا ختم نميشود. پيمانکاران بايد به سازمان تأمين اجتماعي حق بيمه هم بپردازند؛ موضوعي که اگرچه هيچ پيمانکاري با اصل آن مخالف نيست، لکن آنها معتقدند اين موضوع باعث کسب درآمد هنگفت تأمين اجتماعي شده و در طرف مقابل پيمانکاران، خدماتي در قبال پرداخت اين هزينههاي هنگفت دريافت نميکنند و روزبهروز عرصه بر آنها تنگتر ميشود. بسياري از دستورالعملها نيز فاقد انسجام و کارايي لازم ميباشند و در شعب مختلف تأمين اجتماعي به انحاي مختلف اجرا ميشوند.

هر قراردادي که پيمانکار ميبندد، يک نسخهاش به سازمان تأمين اجتماعي ميرود. قبل از اينکه حتي پيمانکار پولش را بگيرد بايد مفاصا حساب تأمين اجتماعي را پرداخت کند. برخي کارفرماها ازجمله شهرداري خودشان راسا پول را از حساب پيمانکار کم ميکنند و چون در بسياري از موارد، پرداخت اين پول به سازمان با تأخير صورت ميگيرد، پيمانکار مشمول جريمه هم ميشود.

طبق قانون تأمين اجتماعي از پروژههاي عمراني 6/6 درصد و از پروژههاي غير عمراني6/17 درصد از پيمانکاران طلب ميکند. اعتقاددارم تأمين اجتماعي از کارفرما که آن هم دولتي است، حمايت ميکند. دو سازمان دولتي هيچوقت همديگر را نفي نميکنند و متأسفانه دولت جديد هم تاکنون تغييري در قوانين ايجاد نکرده است. به نظر ميرسد عدم انسجام عملکردي باعث سردرگمي پيمانکاران شده است. براي آگاهي بيشتر از چندوچون ماجرا به سراغ دو تن از اعضاي هيئتمديره انجمن پيمانکاران استان تهران رفتهايم: 

پيمانکاران منبع درآمد تأمين اجتماعي

ابوالفضل عليآبادي، عضو هيئتمديره انجمن پيمانکاران به پيام ساختمان گفت: عمدهترين مشکل اين است که تعامل مطلوبي با پيمانکاران وجود ندارد. اين در حالي است که عمدهترين منبع درآمد تأمين اجتماعي از محل پرداخت عوارض توسط پيمانکاران و پيمانهاست. درخواست ما اين است که تأمين اجتماعي يک کارشناس متخصص را براي بررسي امور پيمانکاران انتخاب کند چون اين آمدورفتهاي مکرر به نفع هيچکدام از طرفين نيست. اگر همين يک کار ساده را انجام دهد، بسيار مايه خرسندي است اما متأسفانه شعبات تأمين اجتماعي عملکردهاي متفاوتي از خود نشان ميدهند.

وي ادامه داد:گرفتن اين پول قطعاً قانوني است اما به دليل اينکه سازمان تأمين اجتماعي تلاشي براي ارتباط هر چه بيشتر انجام نداده است ، به همين دليل پيمانکاران تصور ميکننداين پول، پول زور است. قطعاً بر اساس يک ادله و فلسفهاي قانون را تصويب کردهاند و پرداخت پول از طرف پيمانکاران دلايل منطقي دارد.

عليآبادي خاطرنشان کرد: نميتوان گفت تأمين اجتماعي از حقوق کارفرما حمايت ميکند بلکه تأمين اجتماعي از حقوق خودش دفاع ميکند. متأسفانه براي اينکه تأمين اجتماعي زودتر بتواند حقوق خودش را دريافت کند، قبل از گرفتن پول توسط پيمانکار، اين پول را از پيمانکاران طلب ميکند و اين رويه درستي نيست چراکه باعث تضعيف پيمانکار ميشود و به نفع تأمين اجتماعي هم نيست.

وي اضافه کرد: در مواردي که قانون نياز به بخشنامه و دستورالعمل دارد، بهتر است تأمين اجتماعي با پيمانکاران تعامل داشته باشد. امري که تابهحال انجامنشده است. سازمان تأمين اجتماعي در کشور ما متعلق به بخش خصوصي است اما عملاً متعلق به بخش خصوصي نيست و دولتيها مديريت آن را بر عهدهدارند.

خبري از ارائه خدمات نيست

غلامرضا زماني، عضو ديگر انجمن پيمانکاران استان تهران نيز به پيام ساختمان گفت:. در شرايطي که پروژهها به دليل تحريم دچار مشکل شدهاند و پروژههاي دولتي نيمه تعطيل ميشوند، کارمند تأمين اجتماعي به دليل عدم آگاهي عنوان ميکند که چون شما پول پرداخت نکردهايد ما ليست بيمهشدگان را قبول نميکنيم. به بخشهاي بالايي هم مراجعه ميکنيم عنوان ميکنند که بايد ليست را از شما بگيرند. بعد از مدتي جريمه هم ميشويم زيرا ليست را تحويل ندادهايم. جالب اينکه حتي چند خط نمينويسند که بگويند: «به خاطر ندادن پول از گرفتن ليست خودداري شد.» بنابراين از هر دو طرف جريمه ميشويم و تازه بايد صدايمان هم درنيايد.

وي ادامه داد: تأمين اجتماعي به کارفرماي ما نامه ميزند که ذيحساب محترم نسبت به پرداخت فلان درصد پول پيمانکار اقدام کنيد و پول را بهحساب تأمين اجتماعي واريز کنيد. اگر هم ما بخواهيم از واريز اين وجه از سوي کارفرما بهحساب تأمين اجتماعي جلوگيري کنيم کارفرما بر اساس قانون عنوان ميکند که من مجبورم پول را واريز کنم . شما بايد از طريق سازمان تأمين اجتماعي اقدام کنيد. بنابراين بلافاصله پول از حساب ما کسر ميشود.

زماني خاطرنشان کرد: سازمان تأمين اجتماعي هنگامي که  پروژهها تعطيل است بهواسطه همان پولي که ما تحت عنوان بيمه بيکاري بهحساب تأمين اجتماعي ميريزيم موظف است حقوق پرسنل ما را پرداخت کند، فقط صحبت از خدمات است و خبري از ارائه آن نيست. مسئول درآمد سازمان تأمين اجتماعي بايد بهگونهاي باشند که خودشان در قامت پيمانکار از شعب مختلف تأمين اجتماعي بازرسي کنند.