توصیه‌های مهم بتن ریزی در زمستان

شمار نشریه : 195

در زمستان براي اينکه بتوانيم بتنريزي مناسب و مطمئني داشته باشيم، بهتر است نکات زير را رعايت کنيم:

1- ميانگين دماي هواي شبانهروز کمتر از 5+ درجه سانتيگراد باشد.(منظور از ميانگين دماي هواي شبانهروز ، ميانگين حداقل و حداکثر دما در طول 24 ساعت ميباشد.)

2-در نيمي از ساعات شبانهروز دماي هوا از10+ درجه سانتيگراد بالاتر نرود.

3- استفاده از سيمان با مقاومت زودرس

4- براي تهيه بتن در درجه حرارت زير صفر، ابتدا بايد قطعات يخ و مصالح يخزده را از مصالح سنگي جدا و مصالح سنگي را تا بالاي 15 درجه و در صورت لزوم آب را تا 60 درجه سلسيوس گرم نمود. درصورتيکه مصالح سنگي خشك باشد، ميتوان ماسه را تا 40 درجه سانتيگراد گرم كرد، در اين حالت نيز آب نبايد از 60 درجه بيشتر گرم شود.

5-سطوح قالبها و آرماتورها را از يخ و برف بزداييد و در صورت لزوم آنها را گرم نماييد تا حداقل دماي 2+ درجه سانتيگراد را داشته باشد.

6-در درجه حرارت 5+ و بالاتر پس از استفاده از مواد ضد يخ ، بتن را کاملاً با استفاده از پوشانندههاي مناسب (برزنت،نايلون،...) بپوشانيد و محيط را گرم نگهداريد تا در شب هنگاميکه هواي سرد فرا ميرسد بتن دچار ترکخوردگي نشود.

7- در شرايط دمايي زير 5+ با گرم کردن سنگدانه ها ، قالبها و آب(به ترتيب) دماي بتن را در حين کار بالاي 5+ درجه نگهداشته و سپس بتن را با پوشش مناسب گرم نگهداريد.

8- مصالح مصرفي جهت ساخت بتن را در معرض وزش باد و هواي سرد قرار ندهيد.

9- دماي آب مصرفي بايد يكنواخت و ثابت باشد تا تغييري در اسلامپ ساختهاي مختلف بتن حادث نشود.