وام 50 میلیونی برای بافت‌های فرسوده

شمار نشریه : 195

گروه ساخت و ساز: نشست خبري محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري در رابطه با جزييات پرداخت وام 50 ميليوني مسکن با حضور خبرنگاران برگزار شد و مسائل مختلفي همچون افزايش وام نوسازي بافتهاي فرسوده و وام وديعه اسکان موقت، حضور انبوهسازان در بافت فرسوده ، استفاده از دفاتر تسهيل گري و حل مشکلات ثبتي ساکنان محلات هدف بافت فرسوده مطرح شد.

همراستايي با طرح جامع مسکن

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه عزم ملي در دولت و مجلس در رابطه با نوسازي بافت فرسوده شکلگرفته است،گفت: يکي از ابتکارات دولت همراستا کردن نوسازي بافت فرسوده با طرح جامع مسکن بود که با تأکيد وزير راه و شهرسازي شکل گرفت.

وي ادامه داد: در سالهاي گذشته دولتها عمدتاً به دنبال توسعه در حاشيه شهرها و توسعه افقي بودهاند که نتيجهاي جز کشاندن شهر به حاشيهها و گستردهتر کردن وظايف شهرداري و همچنين از بين بردن بخشي از منابع و زمينهاي کشاورزي نداشته است. متأسفانه در طول ساليان گذشته به اين فرسودگيها دامن زده شد و برنامه دولت اين است که با همراستا کردن نوسازي بافت فرسوده با طرح جامع مسکن تا پايان برنامه ششم تسهيلات يکميليون و 800 هزار واحد را در اختيار متقاضيان قرار دهيم.

يارانه سود پرداختي وام نوسازي

ايزدي گفت: در روزهاي اخير برخي از رسانهها دچار اشتباهاتي در اين رابطه شده بودند. لازم است عنوان کنم که اين وام نوسازي بافت فرسوده است و هيچ ارتباطي با خريد ندارد. توجه به بافتهاي نابسامان جزو اولويتهاي دولت يازدهم است، چراکه بيش از  18 ميليون نفر از ساکنان کشور در مساحتي بالغبر 130 هزار هکتار زندگي ميکنند، بنابراين خوشحال هستيم که دولت و مجلس توجه به بافتهاي نابسامان در اين مصوبه  را اولويت کار خود قرار داده است.

وي در ادامه به توضيح وام 50 ميليوني دولت براي بافتهاي فرسوده اشاره کرد و افزود: در چارچوب اين مصوبه، ميزان سقف تسهيلات تأمين مسکن در کلانشهرها 500 ميليون ريال، مراکز استانها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 400 ميليون ريال و ساير شهرها 300 ميليون ريال تعيين شد. همچنين تأکيد شده که معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي موظف است به ميزان 9 درصد سود تسهيلات مسکن و مابهالتفاوت سود 10 درصد سهم متقاضي در وديعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهيلات بخش مسکن در سالهاي 93 و 94 را از محل اعتبارات قانون هدفمند کردن يارانهها در لايحه بودجه سنواتي براي پرداخت به بانکهاي عامل منظور و تضميننامه موردقبول بانک مرکزي را صادر کند. يارانه سود تسهيلات سهم دولت براي سالهاي بعد متعاقباً توسط هيئتوزيران تعيين خواهد شد.

وام وديعه مسکن هم افزايش يافت

وي افزود: اقدام مهم ديگر افزايش وام وديعه مسکن ميباشد. اين وام طبق تصميم هيئت دولت از 12 ميليون تومان به 20 ميليون تومان تغيير يافت که تا پايان هفته آينده دستورالعمل و شيوهنامه  اجراي آن نهايي ميشود.

متقاضيان 30 ميليوني 50 ميليون ميگيرند

وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه تکليف متقاضياني که پرونده تشکيل دادهاند اما تاکنون وام 30 ميليون توماني را دريافت نکردهاند، چه خواهد شد و آيا مشمول دريافت وام 50 ميليوني خواهند شد، گفت: در دستورالعمل اين موضوع را ميگنجانيم تا آنها نيز بتوانند از وام 50 ميليون توماني استفاده کنند.

اولويت با چه کساني است؟

معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: پرداخت تسهيلات و يارانههاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري  با اولويت واگذاري به زوجهاي جوان، گروههاي کمدرآمد و زنان سرپرست خانوار ميباشد که تاکنون از تسهيلات استفاده نکردهاند.

ايزدي در پاسخ به اين پرسش که آيا موضوع فرم جيم قرمز براي واگذاري واحدها دوباره مطرح ميشود، بيان کرد: وام بافت فرسوده مشروط است زيرا ما فرآيندهاي درست را تغيير نميدهيم بلکه آن را اصلاحکرده و با اولويتبندي مشخص ميکنيم.

گونه شناسي جامعه هدف

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: دولت به دنبال روشي بود که باعث رونق غير تورمي شود. نوسازي بافتهاي فرسوده يعني استفاده مجدد از ظرفيتها که علاوه بر اينکه باعث رونق بازار ميشود، تورمزا هم نخواهد بود. هدفمند کردن اين وامها بسيار حائز اهميت است زيرا بسياري از اهالي حرفه نگران بودند که نکند هويت بافتهاي تاريخي به خطر بيفتد و ما بر همان اساس يک نوع گونه شناسي را در بافتهاي هدف انجام داديم و آنها را به سه بخش تقسيم کرديم: بافتهاي تاريخي، بافتهاي ناکارآمد و حاشيهنشيني. بنابراين ما در هر جايي بهتناسب همان منطقه ظرفيت شناسي ميکنيم و توسعه اتفاق ميافتد. موضوع مهم ديگر اولويت سهميهبندي است که بايد ساکنان مناطق پرخطر در اولويت قرار بگيرند. ممکن است برخي از ساکنان در معرض خطر سقوط ديوار باشند که قطعاً نوسازي اين مناطق براي ما اولويت دارد. ضمن اينکه شهرهايي که شهرداريهاي آنها درد ساکنان را بفهمند و به آنها امتيازات بيشتري بدهند، ازنظر پرداخت وام در اولويت قرار  ميگيرند.

معابر هم بازگشايي ميشوند

ايزدي در پاسخ به سؤال خبرنگار پيام ساختمان که برخي از ساکنان بافت فرسوده به دليل نفوذناپذيري عملاً امکان نوسازي ندارند، گفت: نوسازي بافت فرسوده صرفاً از طريق وام مسکن انجام نميشود بلکه بايد خدمات شهري و سرانهها هم توسعه پيدا کنند. ما علاوه بر اينکه از طريق واگذاري تسهيلات آنها را توانمند ميکنيم بر طبق سند ملي نوسازي از دستگاهها خواستهايم که هرکدام به تبعيت از وظيفهاي که دارند براي تأمين زيرساختها اقدام کنند که بازگشايي معابر هم يکي از همين موارد است.

حل مشکل ساختمانهاي بدون سند

معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تعامل مطلوبي با سازمان ثبتاسناد و املاک براي حل مشکل ساکنان بافت فرسوده داريم، خاطرنشان کرد: در جلساتي که با آقاي تويسرکاني داشتهايم مقرر شد محلاتي را که ازنظر ما اولويتدارند به آنها براي حل هر چه سريعتر مشکلات ثبتي معرفي کنيم. بههرحال بخش عمدهاي از ساکنان داراي سند نيستند و لازم است اقدامات مقتضي صورت گيرد.

معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه به همکاري با دفاتر تسهيل گري اشاره و خاطرنشان کرد: دفاتر تسهيل گري ميتوانند بهدوراز بروکراسي اداري واسطهاي بين شهرداري و دولت باشند و معرفي ساکنان بافتها را به بانک انجام دهند.

کنترل کيفيت ساختوسازها

وي به کيفيت ساختوسازها در بافتهاي فرسوده هم اشاره کرد و گفت: برخي از ساختمانهايي که در بافت فرسوده ساخته ميشود از همان ابتدا فرسوده است و حتي کيفيتي بدتر از ساختمان قبلي دارد. ما وامگيرندگان را رها نميکنيم بلکه با تعاملي که با نظاممهندسي برقرار کردهايم درصدد نظارت مضاعف بر ساختوسازها هستيم.

ساخت الگو براي کمدرآمدها

وي در ادامه به الگوسازي براي کمدرآمدها اشاره کرد و گفت:  ما در کشور هيچ الگويي براي مسکن کمدرآمدها نداريم درحاليکه در بسياري از کشورهاي همسايه براي اقشار کمدرآمد الگو طراحي کردهاند.

انبوهسازان آماده باشند

مدير عامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري با اشاره به حضور انبوهسازان در بافتهاي فرسوده گفت: ميخواهيم سهميه قابلتوجهي را به انبوهسازان اختصاص بدهيم تا بافت را از حالت تک پلاک خارج کنند. متأسفانه انبوهسازان در ساليان اخير جايگاه اصليشان را ازدستداده و تبديل به پيمانکار شدهاند.

يک ماه ديگر اجرايي ميشود

ايزدي گفت: بانک مرکزي موظف شده تا بانکهاي عامل را معرفي کند. شرکت عمران و بهسازي شهري ايران هم بر اساس سهميه ابلاغي و چارچوب نظامنامه شرايط را براي معرفي واجدان شرايط به بانکهاي عامل تا يک هفته آينده تدوين و اعلام ميکند و نهايتاً تا يک ماه آينده اجرايي ميشود.