۱۴۰۰ پروژه گودبرداری متوقف شد

شمار نشریه : 195

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان تهران با بيان اينکه 1400 پروژه گودبرداري غيراصولي در تهران متوقفشده است، گفت: در نامهاي به شهرداري تهران در خصوص پرخطر بودن گودبرداري مجاور ايستگاه مترو حقاني هشدار داديم.

سعيد غفراني با بيان اين مطلب افزود: کنترل و نظارت بر گودبرداريهاي غيراصولي باعث شد تا دستور توقف 1400 پروژه صادر شود اما بههرحال بايد دستورالعمل اجرايي گودبرداريهاي ساختماني بهخوبي پياده شود.

وي با اشاره به اينکه اين دستورالعمل بهمنظور تعيين مراحل کار و مسئوليت اشخاص مختلف در گودبرداريها است، گفت: بهعنوانمثال در خصوص پرخطر بودن گودبرداري مجاور ايستگاه مترو حقاني هشدارهايي به شهرداري تهران از دو ماه پيش دادهايم.

غفراني گفت: گودهاي پرخطر طبق مقررات ملي ساختمان گودهايي هستند که عمق آنها از يک اندازه مشخصي بيشتر ميشود. بنابراين پرخطر بودن گود موردنظر را به شهرداري تهران ابلاغ کردهايم.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان تهران تأکيد کرد: بايد دقت بيشتري در تثبيت جدارهها و سرعت جداره‌‌ها در گود مذکور صورت گيرد،لذا وقتي در دو ماه گذشته اين گود را بهعنوان گود پرخطر اعلام کرديم به اين معنا نيست که طرح متوقف شود بلکه به اين معنا است که شهرداري تهران دقت نموده  و کار را زودتر جمع کند.

وي با تأکيد بر اينکه توقف پروژه مذکور خطرناک‌‌تر از ادامه کار است، گفت: ما در نامهاي که مجدداً در اين خصوص به شهرداري تهران ارسال کرديم، اعلام کردهايم که بايد دقت بيشتر و سرعت بيشتري براي تثبيت جدارهها از خود نشان دهد.

علينعمت چهاردولي عضو کميسيون عمران مجلس نيز در اين خصوص گفت: کارشناسان نظاممهندسي پرخطر بودن گود مجاور ايستگاه مترو حقاني را تأييد و هشدار دادهاند و با توجه به نامهنگاريهاي نظاممهندسي تهران با شهرداري انتظار ميرود نهادهاي ذيربط هرچه سريعتر در اين زمينه ورود کنند.وي گفت: انتظار ما اين است که مراجع ذيربط درباره صدور پروانه اين پروژه و عدم اعمال کنترلهاي لازم براي پيشگيري از ورود آسيب به جان شهروندان پاسخگو باشند.

به گفته چهاردولي با توجه به اينکه فصل بارش نزديک است و احتمال ريزش گود ميرود اميدواريم نهادهاي متولي هرچه سريعتر در اين زمينه ورود کنند.