ساخت‌وساز نیازمند نگرش جامع است

شمار نشریه : 195

رئيس پژوهشگاه زلزله تأکيد کرد: واحدهاي مسکن مهر قتلگاه محرومان کشور محسوب ميشود به اين دليل که علم شهرسازي در اين بخش رعايت نشده است.

محسن غفوري آشتياني در نشستي که به مناسبت هفته ايمني در برابر زلزله و بلاياي طبيعي در محل سازمان نظاممهندسي ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: موفقيت در بهبود و کيفيت ايمني ساختمانها نياز به همکاري و تلاش مشترک دارد. وي افزود: ساختوساز در کشور ما نيازمند يک نگرش جامع و يکپارچه است.

رئيس پژوهشگاه زلزله افزود: ساختوساز و سرمايهگذاري بايد در راستاي يکديگر قرار گيرد، درحاليکه امروز متأسفانه اين دو مسئله در يک راستا نيستند.

غفوري آشتياني با بيان اينکه ميزان آسيبپذيري در کشور در برابر زلزله بسيار بالا است، تصريح کرد: حاکميت ساختوساز در کشور ما بسيار ضعيف عمل کرده است. درحاليکه ما نياز به يک مديريت کليدي و اساسي داريم چرا که ميزان ريسکپذيري کشور در برابر کليه سوانح بالا است. وي خاطرنشان کرد: مديريت ريسک در برابر سوانح باعث بهبود ايمني، رفاه و آرامش مردم ميشود و افزايش کيفيت ساختوساز پايدار را در پي دارد و از سرمايههاي اقتصادي محافظت ميکند.

غفوري آشتياني در ادامه درباره وضعيت کيفيت واحدهاي مسکن مهر اظهار کرد: اين واحدها قتلگاه محرومان کشور محسوب ميشود به اين دليل که علم شهرسازي در اين بخش رعايت نشده است.

رئيس پژوهشگاه زلزله با اشاره به اينکه رشد سريع و توسعه ناسازگار در کشور بهسرعت افزايشيافته است، افزود: توسعه ناسازگار شهرها با سطح خطرپذيري بالا و ناسازگاري در طراحي و ساخت از ديگر موارد کمبود علم شهرسازي به شمار ميرود. وي با بيان اينکه کشور ظرفيت جبران خسارتهاي بزرگ را ندارد، تصريح کرد: در صورت بروز زلزله سه ميليون و 515 هزار واحد مسکوني تخريب خواهند شد.

غفوري آشتياني گفت: زلزله بم نشان داد آنگونه که بايد از زلزلههاي گذشته درس بگيريم، چيزي نياموختهايم و همچنان در صورت بروز زلزله احتمال خرابيها و خسارتهاي ناشي از زلزله همچنان وجود دارد.

رئيس پژوهشگاه زلزله در پايان با بيان اينکه با مسائل ابتدايي مهندسي هنوز بهصورت کامل آشنا نيستيم، تصريح کرد: عدم بهکارگيري صحيح و استفاده از دانش فنآوريها در کشور وجود ندارد.

در پايان جلسه تفاهمنامه همکاري مشترک ميان سازمان نظاممهندسي ساختمان و انجمن مهندسي زلزله ايران امضا شد که اين تفاهمنامه بهمنظور برگزاري دورههاي آموزشي و سمينارهاي علمي توسط انجمن مهندسي زلزله ايران در مراکز آموزشي سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان در سراسر کشور منعقد گرديد.