اجرای قطع درخــــتان تهران به دادگاه کشید

شمار نشریه : 195

يک عضو شوراي شهر از دست قاضي دادگاه به قوه قضاييه شکايت کرد. اين نماينده شوراي شهر تهران، به دليل آنچه "جريحهدار شدن افکار عمومي" از قلعوقمع 250 اصله درخت عنوان کرده، خواستار تعقيب قانوني اين قاضي شده است. رئيس کميسيون سلامت، محيطزيست و خدمات شهري شوراي تهران، در شکوائيهاي که تقديم مقامات قضايي کرده و در سايت پايتخت منتشرشده، نوشته است داديار اجراي احکام يکي از شعبات دادگاه تجديدنظر استان تهران، "از روي ناآگاهي يا تعمداً" دستور داده تا درختان يک زمين در تهران، قلعوقمع شوند.

رحمتالله حافظي در اين شکايت نوشته: داديار مذکور بدون توجه به ترتيبات خاص و با ناآگاهي و يا تعمد بر اين امر، متأسفانه با دستور غيرقانوني خود و برخلاف مفاد رأي دادگاه و حکم قانون مبادرت به اين کار (صدور دستور قلعوقمع درختان) نموده و به اين وسيله با ضربه زنندگان به فضاي سبز شهري و مجاري تنفس شهروندان همداستان شده است." وي همچنين به مقامات قضايي نوشته که دستور قلعوقمع درختان باعث شده مردم به دستگاه قضايي بدبين شوند و اين کار باعث واکنشهاي متعددي شده است. حافظي در پايان شکايت خود، از دادستان انتظامي قضات خواسته: "بهمنظور برخورد با متجاوزان به محيطزيست و درختان و نيز در چارچوب قانون نظارت بر رفتار قضات و ساير قوانين و مقررات نظارتي بر رفتار قضات، نظر به آنکه دستورات قاضي مذکور مستوجب تعقيبات قانون مذکور بوده و موجب جريحهدار نمودن افکار عمومي شده است، مستدعي است رسيدگي شايسته در اين خصوص صورت پذيرد." پيشازاين، مسئولان ارشد دستگاه قضا، ازجمله معاون اول قوه قضاييه به آسيبزنندگان به محيطزيست و قطع کنندگان درخت در شهرها و تغيير غيرمجاز در کاربري زمينها، هشدار داده بودند که مجازات سنگين در انتظار آنهاست.