هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   195   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تشدید برخورد با ساخت وساز های غیر مجاز

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران از آزادسازي 135 هکتار از اراضي ملي به ارزش هزار و 500 ميليارد تومان خبر داد و گفت: با قدرت و صلابت با هرگونه زمينخواري در استان مقابله خواهيم کرد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، در آيين تجليل از تلاشگران عرصه مقابله با زمينخواري و ارتقاي ايمني راههاي استان تهران، فريبرز واحدي با بيان اينکه 135 هکتار از اراضي ملي و دولتي در غرب استان تهران از زمينخواران و متصرفان پس گرفتهشده است، گفت: ارزش اين زمينها هزار و 500 ميليارد تومان است. وي افزود: در محاکم قضايي پيگير رفع تصرف از 400 پرونده زمينخواري هستيم.

دکتر واحدي با تأکيد بر تداوم آزادسازي اراضي ملي در استان، تصريح کرد: طرح مبارزه با زمينخواري در دماوند و شميرانات را نيز با قدرت و صلابت دنبال خواهيم کرد. وي با اشاره به اينکه استان تهران پيشتاز مبارزه با مقابله با زمينخواري در کشور است، گفت: تاکنون توانستهايم 2400 مورد تخريب را طي 254 ساعت انجام دهيم.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به اينکه براي مبارزه با زمينخواري در استان تهران چندين دستگاه که متولي حفظ و حراست از سرمايههاي کشور براي نسلهاي آينده هستند همکاري ميکنند،ادامه داد: هم در حوزه دولتي و هم در حوزه مافياي زمينخواري در حال حاضر مشکلات جدي وجود دارد و همين امر انگيزه ما را براي رفع تصرف از اراضي افزايش داده است.

واحدي با بيان اينکه تاکنون اقدامات و فعاليتهاي خوبي براي رفع تصرف اراضي در غرب استان تهران در بخشهايي از جمله کن - سولقان و روستاي رندان صورت گرفته است،خاطرنشان کرد: اداره کل راه و شهرسازي استان تهران با پديده زمينخواري در استان برخورد جدي ميکند و تاکنون در شهرستانهاي دماوند و شميرانات اقدامات بسيار مؤثري صورت گرفته است.

سند طرح جامع حملونقل استان تهران

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران در بخش ديگري از سخنانش  با اشاره به راهاندازي سند طرح جامع حملونقل استان تهران گفت: با تلاش همه سازمانهاي دستاندرکار جادهاي، تعداد تلفات سوانح رانندگي سال گذشته به 17 هزار و 997 نفر کاهش يافت.

فريبرز واحدي با بيان اينکه در حال حاضر روزانه 50 نفر براثر سوانح رانندگي در کشور جان ميبازند ، افزود: شاخص کشته به 10 هزار وسيله نقليه در سال 84 عدد 22.6 بود اما در سال 88 با وجود افزايش تعداد خودرو اين رقم به 11.8 و در انتهاي 92 به 6.7 رسيد که به استاندارد جهاني نزديک است. وي با اعلام اينکه ازنظر شاخص کشته نسبت به 100 هزار نفر جمعيت در جايگاه مطلوبي نيستيم، گفت: در حال حاضر در اين شاخص به عدد 23 رسيدهايم که اين رقم در ميانگين دنيا 15 است.

واحدي با اشاره به اينکه يکسوم تخت بيمارستانها را قربانيان سوانح رانندگي اشغال کردهاند، بيان کرد: سوانح رانندگي 25 درصد بودجه سرانه کشور را به خود اختصاص داده و سالانه 19 هزار ميليارد تومان هزينه تصادفات رانندگي ميشود.

وي با بيان اينکه در سوانح رانندگي سالانه 700 هزار نفر مجروح ميشوند و يکسوم آنها که اغلب قشر مولد و کار جامعه هستند دچار معلوليت دائم ميگردند ،اظهار داشت: سهم راههاي استان تهران در حملونقل بار و مسافر کشور، حدود 20 درصد است و برخي از راههاي استان از ترافيک اشباع شدهاند.

مديرکل راه و شهرسازي استان تهران با اشاره به تهيه سند طرح جامع حملونقل استان تهران، اظهار داشت: اين سند نقشه راه را تا سال 1410 در انواع مدلهاي حملونقلي تعيين کرده است.واحدي تصريح کرد: سوانح رانندگي استان تهران در سال 92، 15 درصد کاهش داشته است بهعنوانمثال سال گذشته 353 نفر در سوانح رانندگي استان تهران جان باختند و هدفگذاري کردهايم که تعداد تلفات سوانح رانندگي استان تهران به 250 نفر کاهش يابد.

هيچکس از متجاوزان حمايت نميکند

استاندار تهران نيز در اين مراسم از تداوم تخريب ساختوسازهاي غيرمجاز در استان تهران خبر داد و گفت: در حريم و بستر رودخانهها و فضاهاي حفاظتشده، ساختوسازهاي غيرمجازي انجامشده بود که با حکم قضايي تخريبشده است.

سيد حسين هاشمي با اشاره به همکاري و همدلي جدي با ناجا در يک سال گذشته گفت: در سايه اين همکاري توانستيم نتايج خوبي را در زمينه مقابله با زمينخواري به دست بياوريم. وي افزود: بايد تلاش کنيم تا با همکاري همگان بتوانيم مانع ساختوساز غيرمجاز در کشور شويم.

هاشمي اظهار داشت: هر ساختوساز غيرمجازي که در اطراف رودخانههاي تهران صورت گيرد بلافاصله حکم تخريب آن از سوي مراجع قضايي صادر ميشود. وي توضيح داد: ممکن است ابتدا حکم تخريب يک مورد از 2 يا چند واحد مسکوني غيرمجاز در حوالي رودخانه صادر گردد و اين ابهام براي مردم ايجاد شود که عواملي پشت اين واحد مسکوني تخريب نشده وجود دارد درحاليکه صدور مجوز تخريب براي تمام واحدهاي غيرمجاز زمانبر است.

هاشمي خاطرنشان کرد: در حال حاضر صدور مجوز تخريب براي تمامي واحدهاي غيرمجاز بهصورت يکجا صادر ميشود تا رضايت مردم را به همراه داشته باشد.وي افزود: اين شايعه وجود دارد که برخي ساختوسازهاي غيرمجاز که هنوز تخريب نشده داراي حامي است، اما هيچکس از متجاوزان حمايت نميکند و منتظر صدور حکم قضايي هستيم.

استاندار تهران با بيان اين مطلب که علاقهمند تخريب ساختوسازها نيستيم، تأکيد کرد: ساختوسازهاي غيرمجاز در سطح استان تهران بهشدت کاهشيافته است. وي بر تشديد برخورد با ساختوسازهاي غيرمجازي که هشدارها را جدي نگرفتهاند تأکيد کرد و خواستار افزايش اقدامات پيشگيرانه در اين زمينه شد.

سيد حسين هاشمي با تأکيد بر کندشدن روند ساختوسازهاي غيرمجاز در سطح استان از قوه قضاييه خواست، هنگام صدور حکم تخريبها هرجا حکمي صادر ميشود مجموع ساختوسازهاي غيرمجاز آن محل حکم تخريب دريافت کند.

استاندار تهران عنوان کرد: اينگونه کارها سبب خواهد شد ذهنيت منفي در جامعه ايجاد نشود و مردم بدانند در تخريبها همه يکسان ديده ميشوند.

گفتني است در ادامه اين مراسم با اهداي لوح سپاس از فرماندهان و کارکنان نيروي انتظامي، پليس راهور و دستاندرکاران مبارزه با زمينخواري در استان تهران قدرداني شد.