تأسیسات ما با دنیا فاصله دارد

شمار نشریه : 195

به گفته بسياري از بازديدکنندگان، سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي تأسيسات پيشرفت خوبي نسبت به دورههاي قبل داشت و توجه به صرفهجويي انرژي ،استفاده از تجهيزات مدرن و سبز ،استفاده از وسايل بومي و.... از پيشرفتهاي بارز اين نمايشگاه بود اما بسياري از کارشناسان معتقدند: کشور ايران فاصله زيادي با کشورهاي توسعهيافته در امر تأسيسات دارد و براي رسيدن به يک نمره قبولي در عرصه صنعت و تأسيسات بايد تلاش بيشتري کرد .در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي، تأسيسات سراغ بازديدکنندگان رفتيم تا از چندوچون اين نمايشگاه بپرسيم:

به صرفهجويي انرژي کمتر توجه شده بود

علي جان بابايي که خود را دانشجوي تأسيسات معرفي ميکند در مورد اين نمايشگاه به پيام ساختمان گفت:بنده هرسال در اين نمايشگاه حضور دارم و از تمام تجهيزات تأسيساتي ديدن ميکنم. بهعنوان بيننده اولين چيزي که نظرم را جلب کرد، حضور توليدکنندگاني است که براي صرفهجويي انرژي کمترين ارزشي قائل نيستند.بهگونهاي که استفاده از برخي تجهيزات ارائهشده در اين نمايشگاه در کشورهاي توسعهيافته کاملاً منسوخشده است اما ما شاهد به نمايش گذاشتن اين تجهيزات در بزرگترين نمايشگاه بينالمللي داخل کشور هستيم .

وي ادامه داد : به نظر بنده مسئولين به مسئله مصرف انرژي بهعنوان يک موضوع پيشپاافتاده نگاه ميکنند و اهميت چنداني براي آن قائل نيستند. حال سؤال بنده بهعنوان دانشجوي تأسيسات اين است که چرا هيچ نظارتي براي حضور اين شرکتها در اين نمايشگاه صورت نميگيرد.

با نمايشگاههاي خارجي فاصله دارد

احمد شرباني، مهندس تأسيسات ساختمان در مورد تفاوت اين نمايشگاه با نمايشگاه تأسيسات کشورهاي همسايه مانند ترکيه گفت: اولين چيزي که در نمايشگاههاي خارجي ميتوانيد ببينيد، تجهيزات بهروز و مدرن  است اما بنده امسال شاهد تجهيزاتي هستم که در طي 3 سال گذشته در همين نمايشگاه ارائه گرديد.وي افزود:البته بنده منکر توانمنديها و پيشرفت ايران در عرصه تأسيسات نيستم اما بايد بگويم ما با دنياي تأسيسات کشورهاي خارجي فاصله زيادي داريم و اين فاصله بايد در تعامل بيشتر دانشگاه و صنعت اصلاح شود.

پيشرفتها قابلتقدير است

پويا کمالوند ، دانشجوي رشته تأسيسات با بيان اينکه ما در زمينه تجهيزات برودتي و حرارتي به موفقيتهاي بزرگي رسيدهايم،گفت: بيشتر اين تجهيزات قابليت صادرات نيز دارند و مسئولين بايد تدابير اساسي براي  صادرات اين محصولات بينديشند.وي ادامه داد: پيشرفتها در اين عرصه قابلتقدير است و اميدوارم با اندکي توجه به توليدکنندگان و ارائه وامهاي مناسب شاهد پيشرفتهاي بيشتر در زمينه تأسيسات ساختماني باشيم .

در عرصه تأسيسات فاضلاب موفق نيستيم

علي بهار، مهندس تأسيسات ساختمان با بيان اينکه ما در عرصه تأسيسات فاضلاب چندان موفق نبودهايم ، گفت: تجهيزات فاضلابي کشور نتوانسته همراه با تجهيزات روز جهان رشد کند و ما بهشدت نيازمند کمک  کشورهاي توسعهيافته در اين مورد هستيم .

وي افزود: البته بنده منکر ايدههاي خوب و سبز داخلي در مورد فاضلابها نيستم اما اين ايدهها با استانداردهاي جهاني فاصله دارد و لازم است متخصصين،توليدکنندگان و انجمنها و اصناف مربوطه فعاليت بيشتري داشته باشند تا شاهد پيشرفتهاي  بيشتر در اين عرصه باشيم .

در تأسيسات برقي توانمند هستيم

تينا شريفي ، کارشناس برق با بيان اين مطلب که کشور ما در عرصه تأسيسات برقي يکي از  توانمندترين کشورهاست،به پيام ساختمان گفت: شايسته نيست اين توانمنديها با حضور توليدات بي کيفيت و غيراستاندارد به خطر بيفتد .وي افزود: اين نمايشگاه توانسته است بهخوبي به  فلسفه برگزاري خود يعني تبادل اطلاعات و توانمنديها برسد. شريفي ادامه داد: مسئولين بايد براي حضور شرکتها در نمايشگاههاي بينالمللي استانداردهاي ويژهاي در نظر بگيرند تا هر توليدکننده زير پلهاي جرات حضور در نمايشگاه نداشته باشد .

اين کارشناس برق با اشاره به اينکه اگرچه ما در توليد برق يکي از بهترين کشورها هستيم اما در زمينه تجهيزات اين صنعت پيشرفت چنداني نداشتهايم ،تأکيد کرد: البته جايگاه کنوني کشور در بين کشورهاي درحالتوسعه بسيار خوب است.

عدم اطمينان توليدکنندگان به توانمندي

علي ياراحمدي، مهندس بازنشسته به خبرنگار ما گفت: اگرچه کشور ما توانسته است در انرژي هستهاي به موفقيتهاي بزرگي برسد اما اين موفقيت در صنعت تأسيسات آبي ،حرارتي و برودتي اندک بوده است  . وي دليل آن را در عدم اعتمادبهنفس توليدکنندگان دانست و گفت: بسياري از توليدکنندگان بايد فکر خود را بهکارگيرند و با کار و اعتمادبهنفس بالا به دنبال توليد محصولات بهروز و فراگيري تکنولوژيهاي روز دنيا باشند. ضمن اينکه بايد از تحصيلکرده هاي دانشگاهي استفاده کنند .وي وضعيت ايران را در عرصه تأسيسات مناسب دانست و گفت: وضعيت کنوني کشور با قبل از انقلاب قابلمقايسه نيست، ما در آن زمان در مورد تجهيزات تأسيساتي کاملاً متکي به کشورهاي ديگر بوديم درحاليکه هماکنون کشور ما يکي از پيشرفتهترين کشورها در زمينه تأسيسات ساختمان است .

سخن آخر

سيزدهمين نمايشگاه تأسيسات نيز عليرغم تمام کمي و کاستيهاي خود به پايان رسيد؛ نمايشگاهي که نهتنها در ايران بلکه در عرصه جهاني نيز قابلتقدير بود اما نبايد فراموش کنيم که کشور ما خواستار بهترينها در عرصه تأسيسات  است و اين بهترينها نيازمند مشارکت صنعت ،دانشگاه و دولت ميباشد .